Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej nr 101011E przy ul. Łąkowej w miejscowości Rusiec

GMINA RUSIEC ogłasza przetarg

 • Adres: 97-438 Rusiec, ul. Wieluńska 35
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 43/6766011
 • Data zamieszczenia: 2022-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA RUSIEC
  ul. Wieluńska 35
  97-438 Rusiec, woj. łódzkie
  tel. 43/6766011
  REGON: 730934708
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rusiec.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej nr 101011E przy ul. Łąkowej w miejscowości Rusiec
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego .: „Przebudowa drogi gminnej nr 101011E przy ul. Łąkowej w miejscowości Rusiec” 2. Celem inwestycji jest poprawienie stanu technicznego drogi, tj. zmniejszenie uciążliwości zarówno dla mieszkańców jak i środowiska. Celem inwestycji jest również poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu pojazdów i pieszych na przedmiotowym odcinku.3. Zakres robót do wykonania obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 101011E przy ul. Łąkowej w miejscowości Rusiec położonej na działce nr ewid. 2576, 505 obręb Rusiec o długości około 108 m w granicach istniejącego pasa drogowego w szczególności:a) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe;b) Roboty ziemne;c) Podbudowa;d) Nawierzchnia;e) Oznakowanie;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-06

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach