Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej nr 113493E Zuski-Lewin

GMINA CIELĄDZ ogłasza przetarg

 • Adres: 96-214 Cielądz, 59
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 46 815 24 29
 • Data zamieszczenia: 2022-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA CIELĄDZ
  59
  96-214 Cielądz, woj. łódzkie
  tel. 46 815 24 29
  REGON: 750148199
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cieladz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej nr 113493E Zuski-Lewin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 113493E w miejscowości Zuski, na działce o nr ew. 70, w obrębie Zuski. Przebudowę wykonać należy poprzez ułożenie na istniejącej nawierzchni tłuczniowej dodatkowej warstwy wzmacniającej z kruszywa łamanego grubości 10 cm a następnie wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubości 3 cm oraz warstwy ścieralnej grubości 3 cm. Długość odcinka do wyremontowania wynosi 0,555 km a szerokość 4,0 m. Dodatkowo należy wykonać obustronne pobocza z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 m o szerokości 0,5 m i grubości 15 cm, oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Szczegółowy obmiar, opis robót i konstrukcji jezdni zawiera kosztorys ofertowy oraz dokumentacja techniczna. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić wszystkie prace (roboty) w sposób zapewniający bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego i zabezpieczenie terenu budowy.2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmują załączony do niniejszej SWZ:- Dokumentacja techniczna - opis załącznik nr 6a- Dokumentacja techniczna – plan sytuacyjny załącznik nr 6b- Dokumentacja techniczna – plan zagospodarowania załącznik nr 6c- Dokumentacja techniczna - przekroje załącznik nr 6d- Specyfikacja wykonania i odbioru robót załącznik nr 7- Kosztorys ofertowy załącznik nr 4
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości:3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100);2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 04.11.2022r.3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej , numer rachunku 94 9291 0001 0064 5126 2000 0430z dopiskiem: „Wadium – postępowanie nr Or.SO.2714.16.2022”. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego).5. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginalew postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Gmina Cielądz, Cielądz 59, 96-214 Cielądz.- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,- kwotę gwarancji/poręczenia,- termin ważności gwarancji/poręczenia,- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo,na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.6. W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.7. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. Zamawiający zaleca załączenie do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie wadiumw pieniądzu na rachunek bankowy zamawiającego. Czynność ta skróci czas badania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą wraz z ofertą oświadczenia (załącznik 2, 2a) a Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni od wezwania, przedłoży wymagane w SWZ dokumenty w zakresie:1) spełnienia warunków udziału w postępowaniu2) niepodleganiu wykluczeniaO udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.2) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.3) Zdolność techniczna lub zawodowa:a) Wykonawca ubiegający się o zamówienie spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał:- co najmniej 1 robotę budowlaną podobną z rodzaju do przedmiotu zamówienia o wartości minimum 200.000,00 zł brutto. Za roboty podobne z rodzaju do przedmiotu zamówienia uznaje się wykonanie budowy, przebudowy lub remontu drogi załącznik nr 34) Sytuacja ekonomiczna i finansowa:Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-06

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach