Przetargi.pl
Budowa budynków kancelarii, leśniczówki, budynku gospodarczego

Zakład Usługowo-Produkcyjny Lasów Państwowych ogłasza przetarg

 • Adres: 91-073 Łódź, Legionów 113
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Usługowo-Produkcyjny Lasów Państwowych
  Legionów 113
  91-073 Łódź, woj. łódzkie
  REGON: 470742683
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa budynków kancelarii, leśniczówki, budynku gospodarczego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku kancelarii Leśnictwa Kamionacz w Nadleśnictwie Poddębice wraz z instalacją elektryczną, instalacją wodociągową oraz kanalizacji sanitarnej z podłączeniem do projektowanego szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe. Montaż nowego ogrodzenia, utwardzenia terenu pod miejsca postojowe, dojście do budynku i podjazd. Okres gwarancji na wykonane roboty wynosi minimum 36 miesięcyLokalizacja: Leśnictwo Kamionacz, działka nr ewidencyjny 920/2, obręb ewid. 0038 Rossoszyca, gmina Warta.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, STWiORoraz przedmiar, które stanowią załączniki do SWZBudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z kancelarią Leśnictwa Mianów. Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z lokalem użytkowym - kancelarią Leśnictwa Mianów w Nadleśnictwie Poddębice wraz z instalacją elektryczną, instalacją wodociągową z podłączeniem do istniejącej, czynnej studni kopanej oraz kanalizacji sanitarnej z podłączeniem do istniejącej, czynnej przydomowej oczyszczalni ścieków. Przedmiotem robót jest również demontaż istniejącego i montaż nowego ogrodzenia, utwardzenia terenu pod miejsca postojowe, dojście do budynku i taras. Okres gwarancji na wykonane roboty wynosi minimum 36 miesięcyLokalizacja: Leśnictwo Mianów, działka nr ewid. 62/1, obręb ewid. 0017 Mianów, gmina Lutomiersk.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, STWiORoraz przedmiar, które stanowią załączniki do SWZBudowa budynku gospodarczego pełniącego funkcję uzupełniającą dla budynku leśniczówki Leśnictwa Zakrzew w Nadleśnictwie Radziwiłłów wraz z instalacją elektryczną i instalacją wody. Montaż nowego ogrodzenia, utwardzenia terenu pod podjazd i dojście do budynku. Okres gwarancji na wykonane roboty wynosi minimum 36 miesięcyLokalizacja: działka nr ewid. 278, obręb 0008 Kozłów Biskupi, gmina Nowa Sucha.Budowa budynku kancelarii Leśnictwa Proszenie w Nadleśnictwie Piotrków wraz z instalacją elektryczną, instalacją wodociągową z podłączeniem do istniejącej studni wierconej oraz kanalizacji sanitarnej z podłączeniem do projektowanego szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe.Okres gwarancji na wykonane roboty wynosi minimum 36 miesięcy.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, STWiOR oraz przedmiar, które stanowią załączniki do niniejszej SWZ. Warunki realizacji określono w projekcie umowy stanowiącym zał. 7 do SWZ.Lokalizacja: Leśnictwo Proszenie na fragmencie działek o nr ewid. 136/2, 136/1 i 703, obręb ewid. 0025 Polichno, gmina Wolbórz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach