Przetargi.pl
Remont sal dydaktycznych na 1 piętrze ZSM im. S. Moniuszki w Łodzi

ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W ŁODZI ogłasza przetarg

 • Adres: 91-134 Łódź, ul. Rojna 20
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W ŁODZI
  ul. Rojna 20
  91-134 Łódź, woj. łódzkie
  REGON: 000276943
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont sal dydaktycznych na 1 piętrze ZSM im. S. Moniuszki w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest realizacja robót budowlanych w zakresie remontu sal dydaktycznych nr 1/19 i 1/30 oraz sal 1/21, 1/22, 1/23, 1/26 na 1 piętrze w budynku Zespołu Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki w Łodzi.2. Roboty budowlane prowadzone będą na terenie budynku Zamawiającego znajdującej się w Łodzi przy ul. Rojnej 20.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz opis planowanej inwestycji zawiera załącznik nr 10 - 10m do Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: „SWZ”).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach