Przetargi.pl
Wykonanie remontu sześciu mieszkań docelowych w zasobach Miasta Gliwice

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 44-100 Gliwice, Dolnych Wałów 11
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
  Dolnych Wałów 11
  44-100 Gliwice, woj. śląskie
  REGON: 276567632
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbmgliwice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontu sześciu mieszkań docelowych w zasobach Miasta Gliwice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu sześciu mieszkań docelowych w zasobach Miasta Gliwice w ramach zadania pn. "Rządowy program bezzwrotnego finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat, realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego - Remont lokali mieszkalnych socjalnych i docelowych - I". 2. Zakres prac obejmuje w szczególności (w zależności od lokalu):2.1. Wykonanie tynków2.2. Wymianę podłóg2.3. Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej2.4. Rozbiórkę piecy stałopalnych2.5. Remont balkonów 2.6. Remont posadzek2.7. Prace w zakresie instalacji elektrycznej w tym niskoprądowej2.8. Remont instalacji wod-kan2.9. Inne drobne prace ogólnobudowlane, w tym rozbiórkowe4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają przedmiary robót (dla każdego lokalu oddzielnie), które stanowią integralną część niniejszej SWZ.23. Miejsce realizacji: lokale na terenie Miasta Gliwice przy ulicy Zabrskiej 3/7, Na Piasku 12C/3, Pszczyńskiej 17/9, Wielickiej 19/3, Lotników 6/4, Kozielskiej 60/4.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 3.000,00zł (słownie: trzy tysiące złotych).2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy PZP.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:4.1. pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Menadżera Projektu ING Bank - oddział w Gliwicach 20 1050 1285 1000 0022 2649 4546 z adnotacją: „Wadium - postępowanie nr 135/PZ/2022/ZBM”,4.2. gwarancjach bankowych,4.3. gwarancjach ubezpieczeniowych,4.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 299).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:2.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.2.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.2.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.2.3.1. W celu spełnienia warunku Wykonawca musi wykazać, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 100.000,00zł (słownie: sto tysięcy złotych).2.4. Zdolności technicznej lub zawodowej.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali:dwa oddzielne zamówienia polegające na wykonaniu wewnętrznych robót ogólnobudowlanych, w tym robót w zakresie instalacji sanitarnej i elektrycznej na kwotę minimum 30.000,00zł brutto każda.Uwagi:• Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.• Zamawiający uzna za spełniony warunek SWZ również w przypadku, gdy doświadczenie wykazane przez Wykonawcę obejmuje szerszy zakres robót budowlanych od wymaganych przez Zamawiającego.• Zamawiający nie dopuszcza sumowania robót budowlanych wykonanych w ramach odrębnych kontraktów (umów/zamówień) celem uzyskania wymaganego warunku kwotowego.• W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.2.5. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. posiadającymi prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:2.5.1. osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,2.5.2. co najmniej jedną osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych),2.5.3. co najmniej jedną osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-23

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach