Przetargi.pl
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej - wykonanie miejsc parkingowych i bezkolizyjnych przejazdów oraz dróg wewnętrznych na terenie Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej

SZPITAL PEDIATRYCZNY W BIELSKU-BIAŁEJ ogłasza przetarg

 • Adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Jana Sobieskiego 83
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 33 828 40 40
 • Data zamieszczenia: 2022-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SZPITAL PEDIATRYCZNY W BIELSKU-BIAŁEJ
  ul. Jana Sobieskiego 83
  43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie
  tel. 33 828 40 40
  REGON: 072147187
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej - wykonanie miejsc parkingowych i bezkolizyjnych przejazdów oraz dróg wewnętrznych na terenie Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganymi prawem opinii, sprawdzeń, uzgodnień, zezwoleń i decyzji administracyjnych dla zadania inwestycyjnego pn. „Zwiększenie dostępności architektonicznej do usług medycznych - wykonanie miejsc parkingowych i bezkolizyjnych przejazdów oraz dróg wewnętrznych na terenie Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej”2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi koncepcja realizacji zamówienia - Załącznik nr 7 do SWZ.3) Szczegółowe wymagania: a) wykonawca realizując zamówienie uwzględni potrzeby osób z niepełnosprawnościami, a także przepisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebamib) opracowana dokumentacja będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia dla przyszłego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, w związku z czym musi uwzględniać przepisy art. 99 – 103 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych c) wszystkie elementy projektu, przedmiaru, kosztorysu powinny być oznaczone odpowiednimi kodami CPVd) zawartość i forma dokumentacji musi być zgodna normami i przepisami obowiązującymi na dzień jej przekazania Zamawiającemue) Zamawiający wymaga konsultowania rozwiązań na etapie wykonywania dokumentacji projektowej; przed przystąpieniem do wykonania opracowania należy sporządzić szczegółowe uzgodnienia z Zamawiającym4) Kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa winna zawierać m.in.: a) mapę do celów projektowych - 1 egzemplarz dla Zamawiającego /oryginał/ oraz w postaci numerycznej w formacie .dwg,b) projekt budowlany - 3 egzemplarze dla Zamawiającego, c) projekt techniczny - wykonawczy - 5 egz. dla Zamawiającego,d) projekty branżowe przebudowy kolidujących urządzeń obcych - po 3 egz. dla Zamawiającego,e) przedmiary - 2 egz. dla Zamawiającego,f) kosztorys inwestorski - 2 egz. dla Zamawiającego, g) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych [STWiORB] dla wszystkich branż - 3 egz. dla Zamawiającego, h) projekty organizacji ruchu - docelowej oraz na czas robót – po 3 egz. dla Zamawiającego,i) punkty osnowy geodezyjnej opisane dodatkowo i czytelnie na planie sytuacyjnym, j) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – jeżeli dotyczy,k) operat i pozwolenie wodnoprawne/ zgłoszenie wodnoprawne – jeżeli dotyczy,l) uzgodnienia i decyzje właściwego konserwatora zabytków – jeżeli dotyczy,m) uzyskane odstępstwa od warunków technicznych dla budowy parkingu – jeżeli dotyczy,n) oryginały uzgodnień branżowych oraz uzyskane decyzje. 5) Projekt budowlany, projekt wykonawczy, zatwierdzone projekty organizacji ruchu, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, należy przekazać Zamawiającemu również w wersji elektronicznej na nośniku CD w tym w wersji edytowalnej w formatach .dwg, .dxf, .xls, .pdf. 6) Elementy dokumentacji przekazane w postaci plików .pdf winny być w formie edytowalnej – zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1062).7) Dla wszystkich projektowanych branż należy opracować projekty wykonawcze.8) Decyzję o pozwoleniu na budowę oraz inne niezbędne opinie, uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach.9) Projekty winny zawierać wszelkie niezbędne uzgodnienia, opinie, sprawdzenia, odstępstwa itp. przy czym koszty tych uzgodnień ponosi Wykonawca.10) Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie prace, które są niezbędne do wykonania zamówienia wraz z uzyskaniem decyzji „Pozwolenia na budowę”.11) Projekty winny być zaopatrzone w następujące oświadczenia:a) dokumentacja została sporządzona zgodnie z zamówieniem, dokonanymi uzgodnieniami, obowiązującymi przepisami, oraz jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyćb) użyte w projekcie materiały, urządzenia i wyposażenie posiadają oznakowanie zgodności poświadczające dopuszczenie do stosowania i sprzedaży na terenie Unii Europejskiej. (Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności).12) Wykonawca w ramach uzgodnionego wynagrodzenia związanego z wykonaniem dokumentacji projektowej będzie zobowiązany do:a) wykonanie niezbędnych odkrywek celem lokalizacji sieci uzbrojenia – jeżeli będą konieczne,b) pełnienia nieodpłatnego pełnobranżowego nadzoru autorskiego przez projektantów w zakresie zgodnym z Ustawą Prawo Budowlane,c) nieodpłatnego udzielania odpowiedzi w formie pisemnej i wyjaśnień dotyczących prac objętych dokumentacją projektową w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty powzięcia informacji o zaistniałym problemie oraz opracowywanie rozwiązań alternatywnych w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,d) Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie udzielać wyjaśnień i odpowiadać na pytania zadane w postępowaniu przetargowym o wykonawstwo prac budowlanych objętych projektem i dotyczących projektu w ciągu 3 dni od momentu otrzymania listy pytań od Zamawiającego,e) nieodpłatnego stawiania się na budowie w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty wezwania w razie konieczności, minimalnie jeden raz w miesiącu w trakcie realizacji zadania,f) w razie potrzeby Zamawiającego, bezpłatnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich wszystkich branż na potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane w okresie do 5 lat od dnia odbioru dokumentacji projektowej.13) Zamawiający przewiduje realizację inwestycji w dwóch etapach. Wykonawca sporządzając dokumentację zobowiązany jest uwzględnić konieczność jej wykonania w podziale na dwa etapy realizacji (etap I obejmujący zakres podstawowy do wykonania w najbliższym czasie oraz etap II – część inwestycji do wykonania w późniejszym terminie).14) Zamawiający informuje, że w „Załączniku nr 7 do SWZ_Koncepcja.zip”, folder pn. „Koncepcja”, plik pn. „Opis koncepcji”, pkt. 3 Uwagi, czwarty punktor (•), z uwagi na przywołanie nieobowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych, opis należy sporządzić zgodnie z art. 99 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach