Przetargi.pl
wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. gen. Charlesa de Gaulle’a 5A lok. 10 w Gdańsku

Gdańskie Nieruchomości - Samorządowy Zakład Budżetowy ogłasza przetarg

 • Adres: 80-254 Gdańsk, Partyzantów
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 3201032, 3200220, 3023282 , fax. 583 458 235
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gdańskie Nieruchomości - Samorządowy Zakład Budżetowy
  Partyzantów 74
  80-254 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 3201032, 3200220, 3023282, fax. 583 458 235
  REGON: 19281776900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nieruchomoscigda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowy Zakład Budżetowy - Zarządzanie Nieruchomościami

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. gen. Charlesa de Gaulle’a 5A lok. 10 w Gdańsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie lokalu mieszkalnego przy ul. gen. Charlesa de Gaulle’a 5A lok. 10 w Gdańsku. 2. Zakres robót obejmuje między innymi: a) roboty ogólnobudowlane tj. roboty rozbiórkowe i demontażowe, roboty tynkarskie, roboty posadzkarskie, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wykonanie izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych, montaż stolarki okiennej i drzwiowej; b) roboty sanitarne tj. - wymianę/remont instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej wraz z montażem urządzeń, wykonanie nowej instalacji gazowej wraz z montażem urządzeń, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem grzejników, wykonanie kanału wentylacyjnego i odprowadzania spalin; c) roboty elektryczne tj. - wymianę/remont instalacji elektrycznej, d) wykonanie ekspertyzy kominiarskiej wyremontowanego lokalu po zakończeniu prac, e) wykonanie szkicu inwentaryzacyjnego dla wyremontowanego lokalu, f) ogrzanie i osuszenie lokalu podczas wykonywania prac remontowych. Szczegółowy zakres robót dla lokalu mieszkalnego określony jest w projekcie, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarach. Uwaga Minimalne parametry techniczne stolarki okiennej i drzwiowej z drewna oraz stolarki okiennej z PCV określone są w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w części VII „Stolarka drzwiowa i okienna” punkt 2.4 i 2.4.1. pt. „Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Stolarka drzwiowa i okienna”- załącznik nr 2 do SIWZ. Stolarka drzwiowa winna spełniać minimalne warunki określone w obowiązujących polskich przepisach. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: a) Projekt przebudowy instalacji gazowej i budowy ogrzewania lokalowego, Gdańsk ul. gen.de Gaulle’a 5a lokal nr 10 - załącznik nr 1 do SIWZ, b) Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych– załącznik nr 2 do SIWZ, c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Roboty instalacyjne – załącznik nr 3 do SIWZ, d) Szczegółowe specyfikacje techniczne. Instalacja wodociągowa; Instalacja kanalizacyjna – załącznik nr 4 do SIWZ, e) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych; Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych; Roboty w zakresie montażu opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej – załącznik nr 5 do SIWZ, f) Przedmiar. Remont lokalu mieszkalnego roboty budowlane, Gdańsk ul. Generała de Gaulle’a 5A m 10 – załącznik nr 6 do SIWZ, g) Przedmiar robót. Budowa instalacji gazowej i ogrzewania mieszkaniowego, Gdańsk ul. Gen. de Gaulle’a 5A lokal nr 10 – załącznik nr 7 do SIWZ, h) Przedmiar. Remont lokalu mieszkalnego instalacje sanitarne, Gdańsk ul Generała de Gaulle’a 5A m 10 – załącznik nr 8 do SIWZ, i) Przedmiar. Remont Lokalu mieszkalnego Roboty elektryczne, Gdańsk ul Gen. de Gaulle’a 5A m 10 – załącznik nr 9 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach