Przetargi.pl
WYKONANIE REMONTU ELEWACJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W LUTOMIERSKU ORAZ OPASKI Z KOSTKI BRUKOWEJ

Gmina Lutomiersk ogłasza przetarg

 • Adres: 95-083 Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 043 6775011 w. 118 , fax. 436 775 094
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lutomiersk
  Pl. Jana Pawła II 11
  95-083 Lutomiersk, woj. łódzkie
  tel. 043 6775011 w. 118, fax. 436 775 094
  REGON: 73093466000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lutomiersk.info

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONANIE REMONTU ELEWACJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W LUTOMIERSKU ORAZ OPASKI Z KOSTKI BRUKOWEJ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu elewacji Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Lutomiersku oraz opaski z kostki brukowej. Zakres robót obejmuje w szczególności: docieplenie ścian pozostałych do docieplenia, naprawę uszkodzonych części gzymsów, wymianę pękniętego styropianu, malowanie części elewacji farbą silikonową, wymianę części rynien i rur spustowych, wykonanie opaski przy ścianach budynku z kostki brukowej, naprawę murku przy wejściu do kotłowni. (Zadanie znajduje się w budżecie Gminy Lutomiersk pn. „Wykonanie remontu elewacji Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Lutomiersku oraz opaski z kostki brukowej”.) 1) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz wytyczne dotyczące realizacji robót wskazane są w załączniku do siwz, tj. w opisie zamierzenia budowlanego (część opisowa, rysunkowa i kosztorysowa/przedmiarowa). 2) Zakres prac towarzyszących obejmuje: a) wykonanie zabezpieczeń prowadzonych robót zgodnie z wymogami BHP i ppoż., z uwzględnieniem obecności dzieci, b) zabezpieczenie okien, drzwi, cokołów, kostki brukowej i innych elementów mogących ulec zabrudzeniu i uszkodzeniu podczas prowadzonych przez Wykonawcę prac (tekturą, folią, taśmą zabezpieczającą), c) wykonanie napraw wszelkich uszkodzeń wynikłych w czasie robót, d) wyposażenie placu budowy w zaplecze sanitarne, socjalne i techniczne (Zamawiający informuje, iż nie będzie możliwości korzystania z toalet i pomieszczeń zlokalizowanych w budynku szkoły), e) po zakończeniu prac uprzątnięcie placu robót oraz doprowadzenie budynków i otoczenia do należytego stanu i porządku. 3) Wszelkie prace budowlane należy wykonywać pod ścisłym nadzorem zgodnie z przepisami bhp i p.poż. oraz wytycznymi autorów przyjętego do realizacji systemu. Przyjęto w opisie do zamierzenia budowlanego wykonanie robót elewacyjnych z rusztowań fasadowych. Dopuszcza się także stosowanie każdego rodzaju rusztowań ustawionych wzdłuż ściany, pod warunkiem stosowania urządzeń posiadających aktualne atesty oraz aprobaty. Podczas wykonywania robót budowlanych na terenie budowy zawsze musi być obecna osoba odpowiedzialna za nadzór i kierowanie pracownikami (kierownik budowy, kierownik robót, właściciel firmy Wykonawcy). Po zakończeniu prac teren należy uprzątnąć, a uszkodzoną zieleń (trawniki) rekultywować. 4) Wykonawca do realizacji zamówienia użyje materiałów fabrycznie nowych, w najwyższym standardzie (gatunek I) odpowiadających co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane i posiadających certyfikat zgodności i oznakowanie „CE" lub „B". Właściwe dokumenty materiałowe Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu w komplecie po wykonaniu zamówienia oraz przed wbudowaniem do akceptacji inspektorowi nadzoru. 5) Dowiezienie i rozładunek materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia do miejsca objętego zamówieniem odbędzie się transportem Wykonawcy i na jego koszt. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe w czasie transportu, rozładunku a także w czasie wykonywanych prac. Odpowiedzialność taką ponosi w całości Wykonawca zamówienia. 6) Po wykonaniu robót Wykonawca pozostawi teren objęty zamówieniem w czystości i należytym porządku. Wszelkie odpady stanowią własność Wykonawcy i zostaną usunięte poza teren robót na koszt Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Również w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dbać o porządek na placu budowy i wokół niego w ramach wykonywanych prac. 7) Roboty (w części terminu realizacji) będą wykonywane w czynnej placówce oświatowej. W związku z tym Zamawiający zwraca szczególną uwagę na względy bezpieczeństwa, zabezpieczenie terenu robót, sprzętu, rusztowań, możliwości wejścia na nie, itp. Harmonogram prac, zabezpieczenia, oznakowania, przejścia prowizoryczne należy na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym (Inspektorem nadzoru) oraz Dyrektorem placówki. Prowadzenie prac należy przewidzieć tak, aby zminimalizować trudności w funkcjonowaniu placówki. Stanowiska pracy należy zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich (szczególnie dzieci). 8) Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa, jakość materiałów oraz metody organizacyjno-technicznych w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody lub uszkodzenia urządzeń znajdujących się na terenie robót powstałe w wyniku prowadzonych przez Wykonawcę prac a także za ewentualne szkody poniesione w związku z prowadzonymi pracami przez pracowników Wykonawcy i osoby trzecie. 9) Dodatkowe informacje: - Zamawiający wskaże miejsce poboru wody i prądu. Koszty zużycia wody i prądu oraz koszty związane z zainstalowaniem właściwych urządzeń pomiarowych ponosi Wykonawca; - Zaleca się, aby Wykonawcy w celu sprawdzenia terenowych - faktycznych uwarunkowań mających wpływ na rzetelną kalkulację ceny, przed złożeniem oferty dokonali wizji lokalnej terenu objętego zamówieniem. Wizji dokonuje Wykonawca na swój koszt bez konieczności uczestnictwa przedstawicieli Zamawiającego; - Wykonawca zobowiązany będzie stosować się do poleceń Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 9.3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycja treści oświadczenia została zamieszczona w załączniku nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach