Przetargi.pl
Przebudowa szybu windy oraz dachu wraz z wymianą windy w budynku Domu Pomocy Społecznej w Łęczycy

Powiat Łęczycki ogłasza przetarg

 • Adres: 99-100 Łęczyca, ul. Kościuszki
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 0-24 388-72-00 , fax. 0-24 721-32-17
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Łęczycki
  ul. Kościuszki 1
  99-100 Łęczyca, woj. łódzkie
  tel. 0-24 388-72-00, fax. 0-24 721-32-17
  REGON: 61101612300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.leczycki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa szybu windy oraz dachu wraz z wymianą windy w budynku Domu Pomocy Społecznej w Łęczycy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia publicznego są roboty budowlane polegające na przebudowie szybu windy oraz dachu wraz z wymianą windy w budynku Domu Pomocy Społecznej w Łęczycy. Przedmiotowe zamówienie obejmuje dostawę i montaż, uruchomienie windy wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem, wykonanie niezbędnych prac do jej uruchomienia oraz dokonanie uzgodnień z Urzędem Dozoru Technicznego. Wszystkie instalacje i systemy związane z montażem windy muszą być dostosowane do aktualnie obowiązujących przepisów i norm branżowych ze szczególnym uwzględnieniem wymogów ochrony pożarowej, BHP i Urzędu Dozoru Technicznego. Prace polegają na: - rozbiórce isniejącego stropu drewnianego, - wykonaniu ścianek działowych (obudowa szybu windy) - wykonaniu otworów i nadproży w ścianach istniejących, - częściowej rozbiórce istniejącej więźby dachowej, - wykonaniu ściany szczytowej, - wykonaniu nowoprojektowanej więźby dachowej w nawiązaniu do istniejącej więźby, - demontażu starego urządzenia dźwigowego windy, - montażu prowadnic kabinowych i przeciwwagowych z zamocowaniami, - montażu ogranicznika prędkości, - montażu kabiny z drzwiami kabinowymi, - montażu zespołu napędowego, - montażu drzwi przystankowych, - montażu kompletnego sterowania wraz z kasetami wezwań i dyspozycji, - montażu instalacji oświetleniowej i wentylacji szybu, - wykonanie dokumentacji odbiorczej do UDT, odbiór UDT, wykonanie wszelkich czynności związanych z uzyskaniem decyzji Urzędu Dozoru Technicznego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Podpisany i wypełniony formularz oferty – Załącznik Nr 1 do SIWZ. b) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 25a ust. 1 Ustawy oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania aktualne na dzień składania ofert, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy - załącznik Nr 2 do SIWZ; c) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia stanowiący załącznik Nr 2 do SIWZ składa każdy z wykonawców oddzielnie - wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia; d) Wykonawca który polega na zasobach innych podmiotów określonych w art. 22a Ustawy zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ; e) Wykonawca, który zamierzy powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach