Przetargi.pl
ZP/85/2020 – Roboty budowlane mające na celu termomodernizację budynków A, B, C2 oraz C4 w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynków A, B, C2 oraz C4 Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi w ramach Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" ogłasza przetarg

 • Adres: 93-338 Łódź, ul. Rzgowska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 271 17 52; 271 17 53 , fax. 42 271 17 50
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki"
  ul. Rzgowska 281
  93-338 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 271 17 52; 271 17 53, fax. 42 271 17 50
  REGON: 47161012700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.iczmp.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut badawczy.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZP/85/2020 – Roboty budowlane mające na celu termomodernizację budynków A, B, C2 oraz C4 w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynków A, B, C2 oraz C4 Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi w ramach Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są: Roboty budowlane mające na celu termomodernizację budynków A, B, C2 oraz C4 w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynków A, B, C2 oraz C4 Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi w ramach Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, stanowiącym: -Załącznik nr 5 do SIWZ – część nr I – Wymiana poszycia dachowego w budynkach A i B Instytutu „CZMP”; -Załącznik nr 6 do SIWZ – część nr II – Wymiana węzłów cieplnych w budynkach A i B Instytutu „CZMP” wraz z remontem pomieszczeń; -Załącznik nr 7 do SIWZ – część nr III – Termomodernizacja budynku C2 Instytutu „CZMP”; -Załącznik nr 8 do SIWZ - część nr IV – Termomodernizacja budynku C4 Instytutu „CZMP”. 2. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach realizacji projektu „Modernizacja energetyczna budynków A, B, C2 i C4 Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi”: -Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach; -Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej. Nr umowy o dofinansowanie: POIS.01.03.01-00-0070/17-00. 3. Zakres przedmiotu zamówienia: -Część I: Wymiana poszycia dachowego w budynkach A i B Instytutu „CZMP”; -Część II: Wymiana węzłów cieplnych w budynkach A i B Instytutu „CZMP” wraz z remontem pomieszczeń; -Część III: Termomodernizacja budynku C2 Instytutu „CZMP”; -Część IV: Termomodernizacja budynku C4 Instytutu „CZMP”. 4. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa szczegółowo: 4.1 Program Funkcjonalno-Użytkowy, stanowiący Załącznik nr 5, 6, 7 oraz 8 do SIWZ, 4.2 Istotne postanowienia umowy, stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ. 5. Dokumentacje projektowe wymagają odbiorów ze strony Inspektorów Nadzoru. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania prac, w odniesieniu do protokołu przekazania prac projektowych i oświadczenia o kompletności tych prac. 6. Wykonawca, w ramach przedmiotu zamówienia, zobowiązany jest do pełnienia czynności nadzoru autorskiego, w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane. Nadzór autorski pełniony będzie w trakcie wykonywania robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej sporządzonej przez Wykonawcę zamówienia. 7. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia technologia robót przy realizacji przedmiotu zamówienia została opisana poprzez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie przykładowym i stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia poprzez zastosowanie materiałów równoważnych. Zamawiający przez podanie nazw własnych produktów określa minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe oraz jakościowe (m. in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie urządzeń, estetyka itp.) jakim powinny odpowiadać materiały równoważne, aby spełniały stawiane wymagania. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 oraz 3, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy PZP dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, Wykonawca może przy pomocy innych dokumentów wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymogi wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium przez Wykonawców uczestniczących w postępowaniu. Wadium na całość przedmiotu zamówienia wynosi 97 886,00 PLN, słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć PLN, 00/100. Łączna kwota wadium jest sumą kwot wadium na poszczególne Części: Część I - 41 590,00 PLN Część II - 19 180,00 PLN Część III - 12 146,00 PLN Część IV - 24 970,00 PLN
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. Wykonawca składa niniejsze oświadczenie w formie Oświadczenia Wykonawcy. 2. 1. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2.2. Złożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt 2.1, nie jest wymagane, jeżeli w postępowaniu na daną część lub części zamówienia, na którą lub które Wykonawca złożył ofertę, została złożona jedna oferta. 2.3. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 2.1, niezależnie od ilości złożonych w postępowaniu ofert, może zostać złożone wraz z ofertą, z zastrzeżeniem, iż Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego o jakiejkolwiek zmianie sytuacji Wykonawcy w toku prowadzonego postępowania, w szczególności po zapoznaniu się z informacją z otwarcia ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach