Przetargi.pl
Wykonanie remontu dachu budynku przy ul. Stary Rynek 7 w Zielonej Górze

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 65-120 Zielona Góra, Zjednoczenia
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 68 353-67-04, , fax. 68 353-36-84
 • Data zamieszczenia: 2019-04-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  Zjednoczenia 110
  65-120 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 68 353-67-04, , fax. 68 353-36-84
  REGON: 36826809700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gm.zgora.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samorządowy zakład budżetowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontu dachu budynku przy ul. Stary Rynek 7 w Zielonej Górze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest remont dachu budynku mieszkalnego położonego w Zielonej Górze przy ul. Stary Rynek 7 w Zielonej Górze, na działce nr 316/30. Obiekt pokryty dachem płaskim o spadku około 5%, wpisany jest do rejestru obiektów zabytkowych pod numerem 2568 i podlega ochronie konserwatorskiej. 2. Parametry techniczne budynku: 1) Powierzchnia zabudowy - FZ = 234,70 m2 2) Powierzchnia dachu (rzut płaski) – FD = 234,70 m2 3) Kubatura poddasza - V = 537,10 m3 4) Powierzchnia świetlików (rzut płaski) – FS=11,0 m2 + 3,50 m2 5) Szerokość elewacji frontowej - SF = 10,11 m 3. Planowany zakres prac remontowych: 1) Roboty przygotowawcze, - usunięcie istniejącego pokrycia z papy w całości - usunięcie zawilgoconych i skorodowanych desek z połaci (100%) - demontaż rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich gzymsów, okapów oraz przy kominach i świetlikach w 100% - demontaż skorodowanych świetlików (szt. 2) - demontaż zniszczonych okien w strefie poddasza i osadzenie nowych - zdemontowanie nieużytkowanych anten telewizyjnych po konsultacjach z mieszkańcami - na czas wykonywania remontu dachu należy zabezpieczvć strop nad 2 piętrem przed zalewaniem - prace należy wykonywać etapami np. najpierw dach po jednej stronie klatki schodowej, następnie po drugiej - naprawa, wzmocnienie i wymiana uszkodzonych elementów konstrukcji 2) Wykonanie konstrukcji wzmacniającej krokwie po usunięciu warstwy skorodowanej 3) czyszczenie konstrukcji dachu i jego impregnacja, montaż dodatkowych płatwi w połowie rozpiętości krokwi 4) Wykonanie nowego deskowania i przygotowanie pod ułożenie nowego pokrycia 5) położenie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej 6) wykonanie nowych obróbek blacharskich 7) Wymiana orynnowania z blachy cynk-tytan oraz rur spustowych na wzór istniejących w 100% 8) przemurowanie kominów ponad dachem, remont kominów w strefie poddasza 9) naprawa podłóg z desek - wymiana desek podłogowych na nowe 90%. Po zerwaniu desek należy komisyjnie sprawdzić stan belek stropowych i wypełnienia stropu pod poddaszem nieużytkowym 10) naprawa tynku ścian na poddaszu nieużytkowym 11) montaż nowych wywietrzników w miejsce zdemontowanych 12) wymiana świetlików na nowe o konstrukcji stalowej, szklone szkłem bezpiecznym 13) osadzenie nowego wyłazu dachowego 14) wywóz odpadów na wysypisko. 4. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.) wszystkie osoby wykonujące roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia polegające na bezpośrednim wykonywaniu pokryć dachowych, robót blacharskich, murarskich, tynkarskich i renowacyjnych. Zamawiający zastrzega możliwość kontroli (sam lub przez inne służby) pracowników wykonujących ww. czynności na budowie na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy. 5. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 4.4. SIWZ czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego (§ 17.1.12)). 6. 6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 7. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45000000-7 Roboty budowlane 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 45422000-7 Roboty ciesielski 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz inne podobne roboty 45261900-3 Wykonywanie napraw i konserwacji dachów 45261000-4 Wykonywanie pokryć dachowych, krycie dachu papą 45452000-0 Zewnętrzne czyszczenie budynków 45421160-3 Roboty ślusarskie 45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45453100-8 Roboty renowacyjne 45410000-4 Tynkowanie 45442100-8 Roboty malarskie 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 45261000-4 Rynny, rury spustowe i obróbki
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45261900-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony formularz oferty wg załącznika nr 1 do SIWZ; 2) Wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia wg załącznika nr 2 do SIWZ, aktualne na dzień składania oferty. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców ww. oświadczenie, składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną; 3) Pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy, aktualne na dzień składania oferty. 4) Pisemne zobowiązanie, o którym mowa w pkt 12.5.3) SIWZ, o ile Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp wraz z pełnomocnictwem lub innym dokumentem określającym zakres umocowania do reprezentowania podmiotu zobowiązanego. 5) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798, 650, 1637 i 1669) z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu wg załącznika nr II.1 do SIWZ oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Powyższe oświadczenie wykonawca przekaże zamawiającemu bez wezwania, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z sesji otwarcia ofert).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach