Przetargi.pl
„Przebudowa budynku użyteczności publicznej GOKIS na dz. nr 1076/1 w miejscowości Siedlisko”

Urząd Gminy w Siedlisku ogłasza przetarg

 • Adres: 67-112 Siedlisko, pl. Zamkowy
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683 883 218 , fax. 683 883 218
 • Data zamieszczenia: 2020-02-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Siedlisku
  pl. Zamkowy 6
  67-112 Siedlisko, woj. lubuskie
  tel. 683 883 218, fax. 683 883 218
  REGON: 97077038750000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.siedlisko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa budynku użyteczności publicznej GOKIS na dz. nr 1076/1 w miejscowości Siedlisko”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia stanowi:Przebudowa budynku użyteczności publicznej. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siedlisku,adres budowy: 67-112 Siedlisko, Plac Zamkowy 23, dz. nr 1076/1, 2. Zamówienie podzielono na dwa etapy: 2.1. Etap I inwestycji obejmuje: - roboty rozbiórkowe, - przebudowa dachu wraz z przebudową kominów, montażem paneli fotowoltaicznych, 2.2 Etap II inwestycji obejmuje: - ocieplenie, kolorystyka elewacji, - wymiana okien,drzwi, - przystosowanie dla niepełnosprawnych. Powierzchnia zabudowana budynkiem 630,00m2,długość, szerokość, wysokość 32,51m, 23,26m, 9,20m,powierzchnia dachu stromego 646,00m2,powierzchnia dachu płaskiego 250,00m2 (pokrycie z blachy wymienione nie wymaga remontu). Inwestor nie przewiduje dostaw urządzeń i wyposażenia. Wszystkie koszty nie ujęte w kosztorysie, a związane z zapleczem i organizacją placu budowy, wraz z zapewnieniem bezpieczeństwa dla użytkowników drogi powinien uwzględnić wykonawca robót w przedłożonej ofercie. Roboty winny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,wymienionymi normami podanymi w Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót. Wbudowane materiały powinny posiadać stosowne atesty i certyfikaty stwierdzające ich dopuszczenie do użytkowania. Kosztorys nie uwzględnia zmiany organizacji ruchu na czas wykonywania robót. Dopuszcza się stosowanie materiałów i technologii innych producentów o zbliżonych parametrach w uzgodnieniu z autorem opracowania i Inwestorem. Szczegółowy zakres prac określa: przedmiar robót zał. nr 10 do SIWZ oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - zał. nr 9 do SIWZ.Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa projekt umowy, zał. nr 3 do SIWZ. Uwaga! Zaleca się , aby wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie gdzie maja być wykonywane roboty budowlane oraz uzyskał na swoja odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wizja lokalna zostaje dokonana na koszt Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45261900-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 15 000 zł., (słownie: piętnaście tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240) 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: BS Nowa Sól, nr rachunku: 74967400060000002044080005 z adnotacją: "wadium -„Przebudowa budynku użyteczności publicznej GOKIS na dz. nr 1076/1 w miejscowości Siedlisko” kopię przelewu należy dołączyć do oferty. 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 7. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku banko­ wego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 8. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie w siedzibie zamawiającego pok. nr 15 w terminie do dnia 05.03.2020r. do godz. 10.00, a do oferty dołączyć kserokopię. 9. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela. 10. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium (niewniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy) oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 12. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 15. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oryginał dokumentu wadium, a w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu dowód wpłacenia wadium. Pełnomocnictwo, o ile umocowane prawne do reprezentacji wykonawcy nie wynika z przepisów prawa lub dokumentów rejestracyjnych. Kosztorys ofertowy,sporządzony przez Wykonawcę , na podstawie przedmiaru robót, który stanowi zał. nr 10 do SIWZ ( kosztorys stanowi integralną część oferty)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach