Przetargi.pl
Remont pokrycia dachu budynku mieszkalnego w Żaganiu ul. Karpińskiego 3-5-7-9 oraz pokrycia dachu budynku mieszkalnego w Zielonej Górze przy ul. Strumykowej 10A-D

Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Adres: 65-120 Zielona Góra, Al. Zjednoczenia
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 68 411 96 00, , fax. 68 411 96 12
 • Data zamieszczenia: 2020-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Zielonej Górze
  Al. Zjednoczenia 104
  65-120 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 68 411 96 00, , fax. 68 411 96 12
  REGON: 11263946005750
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amw.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administrowanie mieniem Skarbu Państwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pokrycia dachu budynku mieszkalnego w Żaganiu ul. Karpińskiego 3-5-7-9 oraz pokrycia dachu budynku mieszkalnego w Zielonej Górze przy ul. Strumykowej 10A-D
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dachu budynku mieszkalnego w Żaganiu ul. Karpińskiego 3-5-7-9 oraz pokrycia dachu budynku mieszkalnego w Zielonej Górze przy ul. Strumykowej 10A-D. 2 Zamawiający podzielił zamówienie na dwie części: Część nr 1 zamówienia – Remont pokrycia dachu budynku mieszkalnego w Żaganiu ul. Karpińskiego 3-5-7-9 W ramach realizacji zadania remontowego dot. „Remontu dachu budynku mieszkalnego w Żaganiu, przy ul. Karpińskiego 3-9” przewiduje się wykonanie poniższych robót: 1) Montażu i demontażu rusztowań zewnętrznych, 2) Przełożenia gąsiorów kalenicowych i dachówki ceramicznej na sucho, z wymianą uszkodzonych, 3) Przełożenia łacenia dachu (łaty, kontrłaty drewniane) z wymianą uszkodzonych, 4) Naprawa i wymiana istniejącego opierzenia blacharskiego, 5) Wymiany folii wstępnego krycia, membraną/folią wysokoparoprzepuszczalną, 6) Przełożenia, wzmocnienia, mocowania lub naprawy ław kominiarskich i stopni kominiarskich, 7) Wymiana i naprawa rynien, 8) Uzupełnienia i naprawa docieplenia w części mieszkalnej, 9) Przełożenia i naprawy uszkodzonych elementów instalacji odgromowej budynku. 10) Naprawa z bejcowaniem drewnianych widocznych elementów połaci dachowej. 11) Roboty porządkowe części poddasza nieużytkowego, na 4 klatkach schodowych. 12) Zamawiający wymaga min. 24 miesięcznego okresu rękojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane 13) Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia do 165 dni, od daty przekazania placu budowy. Część nr 2 zamówienia – Remont pokrycia dachu budynku mieszkalnego w Zielonej Górze przy ul. Strumykowej 10A-D W ramach realizacji zadania remontowego dot. „Remontu dachu budynku mieszkalnego w Zielonej Górze, przy ul. Strumykowej 10 A-D” przewiduje się wykonanie poniższych robót: 1) Montażu i demontażu rusztowań zewnętrznych, 2) Przełożenia gąsiorów kalenicowych i dachówki ceramicznej na sucho, z wymianą uszkodzonych, 3) Przełożenia łacenia dachu (łaty, kontrłaty drewniane) z wymianą uszkodzonych, 4) Naprawa i wymiana istniejącego opierzenia blacharskiego, 5) Wymiany folii wstępnego krycia, membraną/folią wysokoparoprzepuszczalną, 6) Przełożenia, wzmocnienia, mocowania lub naprawy ław kominiarskich i stopni kominiarskich, 7) Wymiana okien dachowych w części mieszkalnej – strona frontowa elewacji dachu, 8) Uzupełnienia i naprawa docieplenia w części mieszkalnej, 9) Przełożenia i naprawy uszkodzonych elementów instalacji odgromowej budynku. 10) Naprawa z bejcowaniem drewnianych widocznych elementów połaci dachowej. 11) Roboty porządkowe części poddasza nieużytkowego, na 4 klatkach schodowych. 12) Zamawiający wymaga min. 24 miesięcznego okresu rękojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane 13) Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia do 165 dni, od daty przekazania placu budowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45261900-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca wraz z wypełnionym Formularzem oferty, sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, zobowiązany jest złożyć: • aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4a,4b do SIWZ, potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu. • Pełnomocnictwo - jeśli dotyczy. • Pisemne zobowiązanie – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ (jeśli dotyczy). • Uzasadnienie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa – jeżeli dotyczy. • Sporządzony na podstawie przedmiarów robót (stanowiących załącznik nr 1c, 1d do SIWZ) kosztorys ofertowy w formie szczegółowej dla części na które wykonawca składa ofertę. Wykonawca zobowiązany jest do wyceny wszystkich pozycji w nim zawartych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach