Przetargi.pl
Wykonanie remontu dachów oraz robót budowlanych polegających na naprawie ubytków i malowaniu elewacji budynków Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koszalinie

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Koszalinie ogłasza przetarg

 • Adres: 75-736 Koszalin, ul. Gnieźnieńska
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 943 423 021 , fax. 943 422 768
 • Data zamieszczenia: 2019-05-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Koszalinie
  ul. Gnieźnieńska 9
  75-736 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 943 423 021, fax. 943 422 768
  REGON: 33055750800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://mzk.koszalin.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontu dachów oraz robót budowlanych polegających na naprawie ubytków i malowaniu elewacji budynków Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koszalinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia składa się z dwóch zadań, które mogą być realizowane łącznie lub oddzielnie tj.: 1.1. Zadanie 1: Remont dachów. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, remontu dachu na budynku administracyjnym (dach główny), daszku na wejściem z parkingu, daszku ponad dachem, dachu budynku Zarządu i łącznika z halą warsztatu Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Koszalinie przy ulicy Gnieźnieńskiej 9 Roboty budowlane polegać będą na: 1) Robotach rozbiórkowych i naprawczych; 2) Oczyszczeniu i przemalowaniu urządzeń na dachach, tj. wentylatorów, wymiana wywiewek kanalizacyjnych; 3) Wykonaniu nowego pokrycia dachowego; 4) Zabezpieczeniu i uprzątnięciu terenu po wykonanych pracach Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z: 1) Przedmiarem robót – załącznik nr 7 do SIWZ; 2) Kosztorysem inwestorskim (bez wyceny) – załącznik nr 8 do SIWZ. Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgodnie z Prawem Budowlanym, zasadami wiedzy technicznej, polskimi normami, wskazaniami inwestora oraz obowiązującymi przepisami, a zwłaszcza przepisami BHP i przeciwpożarowymi. 1.2. Zadanie 2: Wykonanie prac naprawczych i malowanie elewacji budynków. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych naprawczych i malowanie elewacji budynku administracyjnego z biurem Zarządu, stacji paliw oraz łącznika z halą warsztatu Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Koszalinie przy ulicy Gnieźnieńskiej 9. Roboty budowlane polegać będą na: 1) Wykonaniu robót rozbiórkowych i naprawczych elewacji budynków; 2) Oczyszczeniu i umyciu budynków; 3) Wykonaniu powłoki malarskiej; 4) Zabezpieczeniu i uprzątnięciu terenu. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z: 1) Przedmiarem robót – załącznik nr 9 do SIWZ; 2) Kosztorysem inwestorskim (bez wyceny) – załącznik nr 10 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od wniesienia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 5.2.1. pkt 1) SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zgodnie z art. 24 ust. 11 PZP, wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca składa bez wezwania. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 5. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 6.2). ppkt 1) – 3) SIWZ. 6. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt. 6.2). ppkt 1) – 3) SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP 7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 1) pkt. 6.2. pkt 1) SIWZ składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez Właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21; 8. Dokumenty, o których mowa w pkt. 6.4. ppkt. 1) SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 9. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6.4 . SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 6.5. SIWZ stosuje się odpowiednio. 10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 11. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. 6.4 ppkt. 1 SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie osoby złożonym przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 6.5 SIWZ zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio. 12. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 13. Zgodnie z art. 24 ust. 8 PZP wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20 Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 14. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza. 15. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale. 16. Do oferty stanowiącej załącznik nr 1 Wykonawca dołącza: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 2) Załącznik nr 3 do SIWZ, o którym mowa w pkt. 12.6 SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach