Przetargi.pl
Wykonanie remontów nawierzchni dróg gminnych i chodników na terenie Miasta Sieradza w 2020 r.

Gmina Miasto Sieradz ogłasza przetarg

 • Adres: 98-200 Sieradz, plac Wojewódzki
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 43 826 61 28 , fax. 43 822 30 05
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Sieradz
  plac Wojewódzki 1
  98-200 Sieradz, woj. łódzkie
  tel. 43 826 61 28, fax. 43 822 30 05
  REGON: 73093433500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sieradz.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontów nawierzchni dróg gminnych i chodników na terenie Miasta Sieradza w 2020 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi oraz bez obcinania uszkodzonych krawędzi, - roboty remontowe-frezowanie nawierzchni bitumicznej, - skropienie ubytku emulsją asfaltową, - remonty cząstkowe nawierzchni przy użyciu grysów kamiennych i emulsji asfaltowej, - regulację wysokościową studzienek dla kratek ściekowych, - regulację pionową studzienek kanalizacyjnych, - regulację pionową studzienek dla zaworów wodociągowych, - mechaniczne wykonanie koryta, - profilowanie i zagęszczenie podłoża, - wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, - wykonanie nawierzchni z destruktu (destrukt wykonawcy lub zamawiającego), - remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowej, - remonty cząstkowe nawierzchni z destruktu, - remont cząstkowy krawężników, - remont cząstkowy nawierzchni chodników, - remont cząstkowy – przełożenie ścieków z elementów betonowych, - miałowanie nawierzchni, - naprawa przełomów, - odnowa istniejącej nawierzchni z tłucznia kamiennego, - ścinanie poboczy przy pasach drogowych dróg gminnych. 2. W ramach zamówienia należy wykonać: roboty budowlane i czynności określone w dokumentacji, decyzjach oraz prace i czynności pomocnicze niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, tj. prowadzenie obsługi geodezyjnej, wykonanie wymaganych badań i sprawdzeń, wykonanie i utrzymanie zaplecza budowy, wykonanie dla potrzeb budowy podłączeń do mediów i ponoszenie kosztów ich zużycia, wykonanie dokumentacji powykonawczej, itp., a także prace porządkowe terenu w rejonie realizacji robót. Wykonawca jest obowiązany prowadzić prace zgodnie z dokumentacją, w tym zgodnie z wszystkimi decyzjami, postanowieniami, uzgodnieniami i warunkami. 3. Na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia składa się dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 5 do SIWZ, obejmująca przedmiar robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz dokumentacja określająca zasady postępowania przetargowego. 4. Zamawiający przy realizacji zamówienia dopuszcza zastosowanie równoważnych wyrobów budowlanych. W związku z użyciem w przedmiarze robót nazw własnych wyrobów budowlanych i urządzeń Zamawiający oświadcza, że mają one charakter przykładowy, umożliwiający Wykonawcom dokonanie oceny, czy ewentualnie proponowane przez nich wyroby budowlane lub urządzenia spełniają wymóg równoważności. 5. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, które polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późniejszymi zmianami): - roboty związane z przełożeniem krawężników, - roboty związane z przełożeniem i rozbiórką chodników, - przełożenie prefabrykowanych betonowych elementów ściekowych, - roboty związane z remontem cząstkowym nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi, - frezowanie nawierzchni bitumicznej, - roboty związane z wykonaniem nawierzchni z tłucznia kamiennego przy użyciu rozkładarki.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 17.000,00 złotych (słownie złotych: siedemnaście tysięcy 00/100). 2.Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z późniejszymi zmianami) – dalej u.p.a.r.p. 3.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank PKO BP Nr 86 1020 4564 0000 5502 0040 9680 z podaniem tytułu: wadium w postępowaniu: Wykonanie remontów nawierzchni dróg gminnych i chodników na terenie Miasta Sieradza w 2020 r. 4.W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 5.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu należy umieścić w odrębnej kopercie załączonej do oferty. Uwaga! W przypadku wadium wnoszonego w poręczeniach, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w pkt 2 ppkt 5, z treści tych dokumentów musi wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. Wyżej wymienione gwarancje i poręczenia nie mogą wprowadzać żadnych dodatkowych warunków merytorycznych. 6.Niewniesienie wadium przed upływem terminu składania ofert spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach