Przetargi.pl
Wykonanie remontów cząstkowych oraz nakładek asfaltowych na terenie gminy Głogów Małopolski w roku 2019

Gmina Głogów Małopolski ogłasza przetarg

 • Adres: 36-060 Głogów Małopolski, ul. Rynek
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 8515123, 8515124 , fax. 178 515 120
 • Data zamieszczenia: 2019-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Głogów Małopolski
  ul. Rynek 1
  36-060 Głogów Małopolski, woj. podkarpackie
  tel. 17 8515123, 8515124, fax. 178 515 120
  REGON: 69058207400000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontów cząstkowych oraz nakładek asfaltowych na terenie gminy Głogów Małopolski w roku 2019
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest ; - remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych asfaltobetonem wraz z obcinaniem krawędzi w łącznej ilości ok. 150 ton ( z możliwością zwiększenia o 50% ) - wykonanie nakładek bitumicznych o gr. 5 cm na łącznej pow. ok. 15 000 m2 Zamawiający wymaga, aby pracownicy fizyczni skierowani przez wykonawcę lub podwykonawcę do wykonania czynności: roboty budowlane wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia, byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji i rękojmi na wykonane remonty cząstkowe wynosi 12 miesięcy a na nakładki bitumiczne wymagany min. termin to 36 m-cy. Wykonawca może przedłużyć termin do max. 72 m-cy, który to okres wskaże w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ..
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45223300-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą: 1) wypełniony Formularz ofertowy (Załącznik Nr 1 do SIWZ), zawierający m.in.: a) oświadczenie o przyjęciu: terminu realizacji przedmiotu zamówienia, terminu płatności i terminu związania ofertą, b) oświadczenie o udzieleniu gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia; 2) w przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3) pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym dokumenty ofertowe, o ile prawo do reprezentowania wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych – postanowienie niniejsze stosuje się odpowiednio do reprezentowania wykonawcy powołanego i funkcjonującego na podstawie przepisów ustaw. 4) Kosztorys ofertowy opracowany w oparciu o załączony przedmiar robót

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach