Przetargi.pl
Przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej i drogi wewnętrznej w Majdanie Królewskim

Gmina Majdan Królewski ogłasza przetarg

 • Adres: 36110 Majdan Królewski, ul. Rynek
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 15 8471073, 8471074 , fax. 158 471 890
 • Data zamieszczenia: 2019-01-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Majdan Królewski
  ul. Rynek
  36110 Majdan Królewski, woj. podkarpackie
  tel. 15 8471073, 8471074, fax. 158 471 890
  REGON: 83040969500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.majdankrolewski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej i drogi wewnętrznej w Majdanie Królewskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  a. Przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 872 Łoniów Świniary- rzeka Wisła-Baranów Sandomierski-Wola Baranowska-Majdan Królewski- Bojanów- Nisko w km 25+698 stro-na lewa wraz z przebudową sieci elektrycznej na działce o numerze ewidencyjnym 659 w terenie linii kolejowej nr 71 Ocice – Rzeszów w Hucie Komorowskiej, gm. Majdan Kró-lewski  - Roboty przygotowawcze i otworzenie trasy i punktów wysokościowych  - Usuniecie humusu.  - Roboty rozbiórkowe  - Roboty ziemne.  - Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.  - Podbudowy gruntowe stabilizowane cementem  - Nawierzchnie z kostki brukowej 8 cm.  - Krawężniki betonowe  - Humusowanie i obsianie skarp  - Oznakowanie pionowe.  - Balustrady zabezpieczające ruch pieszych  - Demontaż linii 0,4 KV ze słupem przewodami, oprawami oświetleniowymi i armaturą elektryczną  - Montaż linii 0,4 KV ze słupem przewodami, oprawami oświetleniowymi i armaturą elek-tryczną  - Demontaż przyłącza  - Montaż przyłączy b. Przebudowa drogi wewnętrznej w Majdanie Królewskim „osiedlowej na dz. 1058/4”  - Roboty przygotowawcze i otworzenie trasy i punktów wysokościowych  - Karczowanie drzew i krzewów  - Usuniecie humusu.  - Roboty rozbiórkowe  - Roboty ziemne.  - Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.  - Podbudowy gruntowe stabilizowane cementem  - Nawierzchnie z kruszywa łamanego  - Nawierzchnie z kostki brukowej 8 cm.  - Krawężniki i obrzeża betonowe  - Przełożenie istniejących ogrodzeń z bramami i furtkami wraz z ich odtworzeniem do sta-nu istniejącego z koniecznym uzupełnieniem elementów uszkodzonych lub trwale zde-montowanych.  - Oznakowanie pionowe.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45223300-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w wysokości: 2 500,00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ofertę – załącznik nr 7 do SIWZ składa i podpisuje ustanowiony przez Wykonawców pełno-mocnik do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub składają i podpisują wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie musi złożyć odrębnie: - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w postępowaniu – załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej- załącznik nr 3 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach