Przetargi.pl
"Utwardzenie placu postojowego wraz z wykonaniem odwodnienia w miejscowości Tuszów Narodowy – obok Ośrodka Zdrowia"

Gmina Tuszów Narodowy ogłasza przetarg

 • Adres: 39-332 Tuszów Narodowy, Tuszów Narodowy
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 177 743 725 , fax. 177 743 721
 • Data zamieszczenia: 2020-04-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Tuszów Narodowy
  Tuszów Narodowy 225
  39-332 Tuszów Narodowy, woj. podkarpackie
  tel. 177 743 725, fax. 177 743 721
  REGON: 65058193300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tuszownarodowy.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Utwardzenie placu postojowego wraz z wykonaniem odwodnienia w miejscowości Tuszów Narodowy – obok Ośrodka Zdrowia"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącego placu o nawierzchni z kruszywa na docelowo z kostki brukowej, remont drogi dojazdowej na dziedzińcu posesji Ośrodka Zdrowia w Tuszowie Narodowym, wykonanie ogrodzenia oraz zabezpieczenie istniejącej sieci gazowej. Celem zadania jest poprawa stanu technicznego nawierzchni placu oraz zjazdów, wyprowadzenie odwodnienia, poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu pojazdów i pieszych poprzez wprowadzenie organizacji ruchu. Inwestor planuje utwardzenie parkingu za pomocą kostki brukowej gr 8 cm szarej poprzez nawiązanie do istniejącej krawędzi jezdni drogi gminnej. Promienie wjazdowe R=2m i R = 3m wykończone krawężnikiem gr. 15 cm z gotowych elementów prefabrykowanych na ławie fundamentowej Klasy C12/15. Planuje się krawężnik przy krawędzi jezdni z betonu asfaltowego ułożony na płask gwarantujący przepływ wody. W celu zapewnienia poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych i pojazdów kołowych, zostaną wydzielone jezdnie manewrowe szerokość 5,0 mb na wysokości istniejących zjazdów oraz miejsca postojowe 2,5 mx 5,0m. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej techniczno-budowlanej szczegółowo opisującej przedmiot zamówienia, uzgodnieniami branżowymi oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi normami i sztuką budowlaną.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45223300-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w następującej wysokości: wadium w wysokości: 3 500,00 zł słownie: trzy tysiące pięćset złotych, Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert. Forma wadium: Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2007 Nr 42, poz.275), Elementy składowe gwarancji lub poręczenia. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i powinna zawierać (lub podobne zasady/odwołanie się do przepisów) następujące elementy: a) Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) Kwotę gwarancji, d) Termin ważności gwarancji, e) Zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. f) Zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust. 3 i 3a z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia o którym mowa w art 25a ust 1 pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. g) Gwarancja winna być nieodwołalna i bezwarunkowa. h) Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego, Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności wniesionego wadium nie był krótszy niż okres związania ofertą. Postanowienia wskazane powyżej stosuje się odpowiednio do poręczeń. Zatrzymanie wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, w odpowiedzi na którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia o którym mowa w art 25a ust 1 pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający wymaga: aby Wykonawca złożył oświadczenie, że spełnia warunki dotyczące posiadania kompetencji i uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest również złożyć, aktualne na dzień składania, następujące oświadczenia i dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 1) Kosztorysy ofertowe, 2) Parafowany wzór umowy, 3) Oferowane warunki gwarancji oraz rękojmi - czas usuwania wad i usterek,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach