Przetargi.pl
Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego przy ul. Kamieńskiego 240 we Wrocławiu oraz przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej do budynku siedziby Fundacji Opieka i Troska przy ul. Bolesława Krzywoustego 310a we Wrocławiu

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 50-343 Wrocław, ul. Mikołaja Reja
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 235 700 , fax. 713 235 750
 • Data zamieszczenia: 2019-04-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
  ul. Mikołaja Reja
  50-343 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 235 700, fax. 713 235 750
  REGON: 20610504000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wm.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego przy ul. Kamieńskiego 240 we Wrocławiu oraz przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej do budynku siedziby Fundacji Opieka i Troska przy ul. Bolesława Krzywoustego 310a we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Rodzaj zamówienia: robota budowlana. 2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego przy ul. Kamieńskiego 240 we Wrocławiu oraz przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej do budynku siedziby Fundacji Opieka i Troska przy ul. Bolesława Krzywoustego 310a we Wrocławiu. 3. Wspólny Słownik Zamówień CPV: Główny przedmiot 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych Dodatkowe przedmioty 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 4. Opis przedmiotu zamówienia i obowiązki stron określają: 1) dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia (zał. nr 8 do SIWZ), w tym: a) Przedmiary robót, b) Zaświadczenie nr 13100/2016 z dnia 17.11.2016 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 30 ust. 5c ustawy – Prawo budowlane, w sprawie wykonania robót polegających na budowie przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kamieńskiego 240 we Wrocławiu c) Decyzja Prezydenta Wrocławia Nr 5344/2018 z dnia 18.10.2018 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obejmującego przebudowę przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Bolesława krzywoustego 310A we Wrocławiu, na działce nr 76, AM14, obręb Psie Pole d) Zaświadczenie nr 1440/12018 z dnia 31.10.2018 o ostateczności decyzji Prezydenta Wrocławia Nr 5344/2018 z dnia 18.10.2018 r. e) Projekt budowlany – załącznik do decyzji Prezydenta Wrocławia Nr 5344/2018 z dnia 18.10.2018 r. f) Projekt budowlany – załącznik do zaświadczenia nr 13100/2016 z dnia 17.11.2016 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu g) Projekt wykonawczy przyłącza wodociągowego h) Projekt wykonawczy przebudowy przyłącza kanalizacyjnego i) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – przyłącze wodociągowe j) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – przebudowa przyłącza kanalizacyjnego 2) projekt umowy (zał. nr 7 do SIWZ). 13. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby w niniejszym postępowaniu wykonawca lub podwykonawca zatrudniał w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia na podstawie umowy o pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy osoby do wykonywania prac fizycznych w branży ogólnobudowlanej i sanitarnej opisanych w dokumentacji projektowej. Informacje, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp określa projekt umowy. 14. Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (np. w oświadczeniu własnym Wykonawcy). 15. Roboty budowlane będą wykonywane na terenie czynnym. 16. Dokumentacja projektowa opisująca przedmiot zamówienia w przypadku przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Kamieńskiego 240 we Wrocławiu obejmuje roboty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tzn. wpięcie przyłącza do istniejącej sieci wodociągowej o średnicy 300 mm, wykonanie odcinka przyłącza wodociągowego o średnicy 40 mm, wykonanie studni wodomierzowej z zestawem wodomierzowym, wykonanie zewnętrznej instalacji wodociągowej wprowadzonej do piwnicy budynku i połączenie jej z istniejącą instalacją budynku. Roboty obejmują również likwidację istniejącego przyłącza wodociągowego oraz demontaż instalacji w piwnicy od przyłącza z instalacją projektowaną wraz z zestawem hydroforowym. 17. Dokumentacja projektowa opisująca przedmiot zamówienia w przypadku przebudowy przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej do budynku siedziby Fundacji Opieka i Troska przy ul. Bolesława Krzywoustego 310a we Wrocławiu obejmuje roboty budowlane niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tzn. przeprowadzenie prac ziemnych etapowych, wykonanie prac budowlanych montażu rurociągu kanalizacji sanitarnej PVC 160 mm w wykopach, montaż dwóch studni rewizyjnych kanalizacyjnych (jednej w budynku 310 w miejscu istniejącej studni na przyłączu, a drugiej na terenie podwórza) oraz podłączenie docelowe budynku 310a od strony podwórza do nowej kanalizacji sanitarnej, zasypanie wykopów oraz odtworzenie nawierzchni terenu podwórza i korytarza klatki schodowej w budynku 310 do stanu pierwotnego. Należy uwzględnić roboty odkrywkowe konieczne do wykonania przed przystąpieniem do robót, celem ustalenia posadowienia fundamentów i przebiegu istniejących instalacji kanalizacji sanitarnej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (m.in. konsorcjum, spółka cywilna) oświadczenie z art. 25a ust. 1 Pzp, składa odrębnie i podpisuje każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 2. Zamawiający nie żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, niebędącymi podmiotami na których zasoby powołuje się Wykonawca, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszczał informacje o podwykonawcach w oświadczeniu z art. 25a ust. 1 Pzp. 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu z art. 25a ust. 1 Pzp. 4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór zał. nr 6a, 6b do SIWZ), z którego wynikać będzie jednoznacznie: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 5. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej www.wm.wroc.pl informacji, o której mowa w rozdz. XIII pkt 6 SIWZ, przekaże zamawiającemu w formie pisemnej oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór zał. nr 3 do SIWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców powyższe oświadczenie, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach