Przetargi.pl
Wykonanie przeglądu i regeneracji rezerwowych zasilaczy UPS

Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii ogłasza przetarg

 • Adres: 54-066 Wrocław, Stabłowicka
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. +48 71 734 77 77, , fax. +78 71 720 16 00
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
  Stabłowicka 147
  54-066 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. +48 71 734 77 77, , fax. +78 71 720 16 00
  REGON: 00003007360000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.port.org.pl/zamowienia-publiczne/aktualne/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie przeglądu i regeneracji rezerwowych zasilaczy UPS
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu technicznego i regeneracji zasilaczy awaryjnych UPS znajdujących się w budynkach Sieci Badawczej Łukasiewicz - PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części (zwane również zadaniami): Część 1 - Wykonanie przeglądu technicznego (rocznego) i regeneracji urządzeń SOCOMEC, Część 2 - Wykonanie przeglądu technicznego (rocznego) i regeneracji urządzeń Astrid. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) oraz w wzorze umowy (załącznik nr 3 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35100000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na zawartość oferty składa się: 1. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - wzór druku formularza stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Wypełnione i podpisane oświadczenia, o którym mowa w pkt. 6.1. SIWZ. Wzory oświadczeń stanowią załączniki nr 4 i 5 do SIWZ. 3. Dowody, o których mowa w pkt. 6.1.2. SIWZ (jeżeli dotyczy), 4. Stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestru (jeżeli dotyczy), 5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego rejestru (jeżeli dotyczy). Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach