Przetargi.pl
Remont drogi ul Różanej, dz. nr ew. 418 i 408 oraz ul. Bratkowej, dz. nr ew. 408, 418 i 404/2 w miejscowości Szczodre, gm. Długołęka

Gmina Długołęka ogłasza przetarg

 • Adres: 55-095 Mirków, Długołęka, ul. Robotnicza
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 323 02 03, , fax. 71 323 02 04
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Długołęka
  Długołęka, ul. Robotnicza 12
  55-095 Mirków, woj. dolnośląskie
  tel. 71 323 02 03, , fax. 71 323 02 04
  REGON: 93193501700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://dlugoleka.bip.net.pl/?c=612

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi ul Różanej, dz. nr ew. 418 i 408 oraz ul. Bratkowej, dz. nr ew. 408, 418 i 404/2 w miejscowości Szczodre, gm. Długołęka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: roboty budowlane polegające na remoncie drogi ul Różanej, dz. nr ew. 418 i 408 oraz ul. Bratkowej, dz. nr ew. 408, 418 i 404/2 w miejscowości Szczodre, gm. Długołęka, w zakres których będą wchodziły m.in. prace: a) wykonanie robót przygotowawczych, rozbiórkowych i ziemnych, b) wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy z piasku stabilizowanego spoiwem (cementem), c) wykonanie ław pod krawężniki i krawężników betonowych, d) wykonanie konstrukcji podbudowy dróg i zjazdów e) wykonanie nawierzchni dróg z mieszanki mineralno-asfaltowej, f) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na zjazdach g) wykonanie pobocza chłonnego z kruszywa łamanego, h) wykonanie regulacji pionowych studzienek dla włazów kanałowych, studzienek telekomunikacyjnych, zasuw wodnych, gazowych, i) wykonanie projektów zastępczej organizacji oraz docelowej organizacji ruchu, j) wykonanie oznakowania drogowego pionowego (montaż i demontaż oznakowania zastępczego na czas prowadzonych robót), k) Wykonanie oznakowania drogowego docelowej organizacji ruchu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 14 000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) w pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. 2020 poz. 299). 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek potwierdzi, że otrzymał przelew przed upływem terminu składania ofert. 5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być one załączone do oferty w oryginale, bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty wraz z załącznikami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów). 6. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy tj.: Bank Spółdzielczy w Oleśnicy, Oddział w Długołęce Nr rachunku: 11 9584 1021 2003 0300 0101 0004 tytułem: „Remont drogi ul Różanej, dz. nr ew. 418 i 408 oraz ul. Bratkowej, dz. nr ew. 408, 418 i 404/2 w miejscowości Szczodre, gm. Długołęka” tak aby na dzień i godzinę wyznaczoną na składanie ofert, znajdowało się na rachunku bankowym Zamawiającego. Dowód, potwierdzający wniesienie wadium w pieniądzu, zaleca się załączyć do oferty. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7. Utratę wadium określa art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach