Przetargi.pl
Dstawa środkow dezynfekcyjnych i antyseptycznych dla Głogowskiego Szpitala Powiatowego sp. z o.o.

Głogowski Szpital Powiatowy Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 67-200 Głogów, ul. Kościuszki
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 768 373 216 , fax. 768 373 377
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Głogowski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.
  ul. Kościuszki 15
  67-200 Głogów, woj. dolnośląskie
  tel. 768 373 216, fax. 768 373 377
  REGON: 30878400000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka Prawa Handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dstawa środkow dezynfekcyjnych i antyseptycznych dla Głogowskiego Szpitala Powiatowego sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych dla potrzeb Apteki szpitalnej z przeznaczeniem na oddziały szpitalne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: charakterystyka preparatu, spektrum działania określa Specyfikacja asortymentowo – ilościowa (formularz cenowy), stanowiąca załącznik nr 3 do SIWZ. Przedmiot zamówienia stanowi jedno zadanie podzielone na 7 pakietów. Zamawiający zezwala na składanie ofert na wybrany pakiet (jeden lub więcej), przy czym w ramach pakietu wymagany jest pełny zakres asortymentu. Nie zezwala natomiast na składanie ofert na wybrane pozycje w pakietach. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości środków dezynfekcyjnych: Oferowane preparaty muszą spełniać wymagane prawem warunki dopuszczające je do stosowania oraz dokumenty dopuszczające ich stosowanie w placówkach służby zdrowia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zamawiający wymaga by zgodnie z obowiązującymi przepisami oferowane produkty posiadały: dla środków zakwalifikowanych przez producenta jako wyrób medyczny w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010r (Dz. U z 2010r. Nr 107,poz. 679) - oznaczenie wyrobu znakiem CE dla którego wystawiono Deklarację Zgodności, wraz z dokładną charakterystyką wyrobu, aktualne na dzień składania ofert . Dezynfekcja sprzętu medycznego, narzędzi, endoskopów, powierzchni; dla produktu biobójczego pozwolenie na obrót produktem biobójczym; dla produktu leczniczego dopuszczenie do obrotu na terenie Polski (pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem leczniczym;) Zamawiający wymaga aby oferowane preparaty dezynfekcyjne spełniały wymagania normy PN-EN 14885:2008, która reguluje sprawy dopuszczenia do stosowania w ochronie zdrowia preparatów antyseptycznych i dezynfekcyjnych lub posiadały spektrum i czasy działania potwierdzone w jednostkach opiniotwórczych z terenu Unii Europejskiej np. ( DGHM, DVV, RKI, PZH, HIRL, inne) Normy i badania jednostek opiniotwórczych nie mogą być modyfikowane. Na żądanie Zamawiającego wykonawca udostępni protokoły wyników badań mikrobiologicznych potwierdzających informacje zawarte w ulotkach. dla produktu kosmetycznego – wpis do rejestru wyrobów kosmetycznych. Po wyborze najkorzystniejszej oferty/ ofert Wykonawca zobowiązany jest na pisemne wezwanie Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym dostarczyć aktualną na dzień składania ofert kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej w języku polskim dla oferowanego produktu - dotyczy substancji klasyfikowanych jako niebezpieczne, zgodnie z ustawą z dnia 11 stycznia 2001 o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001r. Nr 11 poz. 84 ze zm) i innymi obowiązującymi przepisami prawa. Dla każdego preparatu dezynfekcyjnego dołączona oryginalna ulotka w wersji papierowej i na nośniku elektronicznym Zamawiający dopuszcza wyłącznie preparaty do dezynfekcji rąk, których ilość wymagana do jednorazowego higienicznego odkażania rąk nie przekracza 3 ml w czasie 30 s. Zamawiający wymaga, aby preparaty do mycia i dezynfekcji rąk pochodziły od jednego producenta (gwarancja pełnej kompatybilności). Dla każdego preparatu dezynfekcyjnego dołączona karta charakterystyki na nośniku elektronicznym. Ponadto oferowane środki muszą spełniać wymogi zamawiającego podane w opisie przedmiotu zamówienia oraz w pełni spełniać wymagania funkcjonalne zgodnie z ich przeznaczeniem. Opakowanie winno posiadać oryginalną etykietę w języku polskim. Naklejane etykiety na obcojęzyczne opakowanie nie będą akceptowane. Obowiązkiem wykonawcy jest zabezpieczenie płynności zaopatrzenia asortymentu objętego umową na cały okres obowiązywania umowy. Zamówienia składane będą faksem lub mailowo, w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego – Apteka szpitalna, na własny koszt i ryzyko w ilościach wskazanych przez zamawiającego. Dostawa zamówionego towaru odbywać się będzie w oparciu o zamówienie złożone przez upoważnionego przedstawiciela zamawiającego, w terminie do 5 dni roboczych. Szczegółowy zakres i warunki wykonania zamówienia określa: Projekt umowy – załącznik nr 4 do SIWZ,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33631600-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach