Przetargi.pl
„Świadczenie usług transportowych na rzecz Gminy Radków do 31.12.2021 r. z podziałem na dwie części. Część 2 pn.: Przewóz osób podczas imprez sportowych, okolicznościowych tj. festyny, koncerty, wyjazdy na zawody sportowe itp.”

Gmina Radków ogłasza przetarg

 • Adres: 57-420 Radków, ul. Rynek
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 748 735 000 , fax. 748 735 015
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Radków
  ul. Rynek 1
  57-420 Radków, woj. dolnośląskie
  tel. 748 735 000, fax. 748 735 015
  REGON: 89071859000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.radkowklodzki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Świadczenie usług transportowych na rzecz Gminy Radków do 31.12.2021 r. z podziałem na dwie części. Część 2 pn.: Przewóz osób podczas imprez sportowych, okolicznościowych tj. festyny, koncerty, wyjazdy na zawody sportowe itp.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usług transportowych na rzecz Gminy Radków do 31.12.2021 r. z podziałem na dwie części stanowiący Część 2 zadania pn.: „Przewóz osób podczas imprez sportowych, okolicznościowych tj. festyny, koncerty, wyjazdy na zawody sportowe itp.” Część 1 pn.: „Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Radków.” została rozstrzygnięta: ogłoszenie nr 510152733 - N-2020 z dnia 14.08.2020 r. 1.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług transportowych na rzecz Gminy Radków, obejmujące obsługę przewozów krajowych oraz zagranicznych. Usługi będą polegały na przewozie osób podczas imprez sportowych, okolicznościowych tj. festyny, koncerty, wyjazdy na zawody sportowe itp. (szacowana ilość kilometrów wynosi ok. 14.000 km przez okres trwania umowy).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: -
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stosuje wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Kompletna oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1.1. „Formularz Oferty", z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ – forma dokumentu oryginał, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, „czasu podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii” w minutach, warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru istotnych postanowień umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i podaniem firm podwykonawców (o ile są znane na dzień składania ofert); 1.2. oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale VI pkt 1 niniejszej SIWZ. 1.3. Dokument, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy. Jeśli ofertę podpisuje pełnomocnik - dokument pełnomocnictwa oraz dokument, z którego wynika uprawnienie dla osoby udzielającej pełnomocnictwa, do dokonania takiej czynności. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo rodzajowe do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach