Przetargi.pl
Wykonanie przeglądów podstawowych obiektów inżynierskich na terenie Rzeszowa.

Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg i Zieleni w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-064 Rzeszów, ul. Targowa 1
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 8627471 w. 241 , fax. 017 8526223
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg i Zieleni w Rzeszowie
  ul. Targowa 1 1
  35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 017 8627471 w. 241, fax. 017 8526223
  REGON: 69048055700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.erzeszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie przeglądów podstawowych obiektów inżynierskich na terenie Rzeszowa.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów podstawowych obiektów inżynierskich na terenie Rzeszowa. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie przeglądów na obiektach: 1) mosty - w ilości 24 2) wiadukty - w ilości 6 3) kładki - w ilości 18 4) przepusty >150 cm -w ilości 62 W sumie 110 obiektów inżynierskich. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy w taki sposób, aby nie powodować zagrożenia w ruchu drogowym. Szczegółowy zakres zamówienia określa przedmiar, wytyczne i Załączniki Nr 1 i 2 do umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 716314509
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Postępowanie nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.erzeszow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach