Przetargi.pl
Wykonanie projektu technicznego wraz z inwentaryzacją budynku oraz budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody w budynku komunalnym przy ul. Daszyńskiego 4 w Siedlcach.

Prezydent Miasta Siedlce ogłasza przetarg

 • Adres: 08-110 Siedlce, Skwer Niepodległości 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 025 6430785 , fax. 025 6430718
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prezydent Miasta Siedlce
  Skwer Niepodległości 2 2
  08-110 Siedlce, woj. mazowieckie
  tel. 025 6430785, fax. 025 6430718
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.siedlce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie projektu technicznego wraz z inwentaryzacją budynku oraz budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody w budynku komunalnym przy ul. Daszyńskiego 4 w Siedlcach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu technicznego wraz z inwentaryzacją oraz budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody w budynku komunalnym przy ul. Daszyńskiego 4 w Siedlcach. Założenia inwestycyjne: - instalację centralnego ogrzewania stanowić będzie zład na parametry obliczeniowe 90/50st.C zasilany z kompaktowego wymiennikowego węzła cieplnego; - napełnianie i uzupełnianie zładu instalacji c.o .należy zaprojektować woda sieciową z przewodu powrotnego wraz z wodomierzem FI 15 mm dla wody gorącej; - rurociągi i gałązki wykonać z rur stalowych systemu KAN-therm SteeI; - instalacje centralnej ciepłej wody należy wykonać z rur polipropylenowych; - w celu odpowietrzenia instalacji należy zaprojektować odpowietrzniki automatyczne z zaworem odcinającym; - odwodnienie instalacji należy zaprojektować w pomieszczeniu węzła cieplnego poprzez kratkę ściekową; - jako elementy grzejne należy zaprojektować grzejniki PURMO; - na gałązkach grzejnikowych montować zawory przygrzejnikowe podwójnej regulacji FI 15 mm z głowicami termostatycznymi oraz wykonać nastawy zgodnie z obliczeniami, - instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody należy zaprojektować i wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych; - po zmontowaniu instalacji należy ją przepłukać i poddać próbie ciśnieniowej oraz przeprowadzić regulację instalacji poprzez dokonanie projektowanych nastaw na zaworach termostatycznych; - rozdzielacze co oraz rurociągi poziome c.o. zaizolować cieplnie kształtkami za spienionego polietylenu w osłonie z folii PCV. Przedmiot niniejszego zamówienia należy opracować zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami w szczególności z: - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.), - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389). Wszędzie tam, gdzie w przedmiocie zamówienia występuje konkretna norma, aprobata, specyfikacja techniczna i techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453311007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 28.07.2011r. do godz. 9.45 wnieść wadium w wysokości: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych). Wadium może być wniesione w: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty określone w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158 z późn. zm.). Wadium w formie pieniężnej wykonawca wpłaci przelewem na konto Urzędu Miasta Siedlce Skwer Niepodległości 2 08-110 Siedlce: ING Bank Śląski S.A. Oddział w Siedlcach, ul. Sokołowska 56 nr rachunku: 06 1050 1953 1000 0023 4839 7999 z dopiskiem Wykonanie projektu technicznego wraz z inwentaryzacją budynku oraz budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody w budynku komunalnym przy ul. Daszyńskiego 4 w Siedlcach. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego Wadium wnoszone w innej formie jak pieniądze wykonawca składa w oryginale w Referacie Zamówień Publicznych Urzędu Miasta pokój Nr 3 lub zamieszcza w odrębnej kopercie i składa w miejscu wyznaczonym na składanie ofert w godzinach od 745 do 1545. Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. Gwarancje ubezpieczeniowe lub gwarancje bankowe oraz poręczenia złożone jako zabezpieczenie wadium muszą posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, (pod rygorem wykluczenia wykonawcy z postępowania) oraz umożliwiać zamawiającemu otrzymanie określonej kwoty wadium bez jakichkolwiek warunków wstępnych i na jego pierwsze wezwanie. Brak wniesienia wadium na warunkach jak wyżej spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania (art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.siedlce.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach