Przetargi.pl
OCHRONA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W SOCHACZEWIE PRZY UL. 1 MAJA 16

Gmina Miasto Sochaczew ogłasza przetarg

 • Adres: 96-500 Sochaczew, ul. 1-go Maja 16
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 046 8622235 w. 347 , fax. 046 862-26-02
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Sochaczew
  ul. 1-go Maja 16 16
  96-500 Sochaczew, woj. mazowieckie
  tel. 046 8622235 w. 347, fax. 046 862-26-02
  REGON: 75014864400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sochaczew.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  OCHRONA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W SOCHACZEWIE PRZY UL. 1 MAJA 16
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W zakres zamówienia wchodzi całodobowa wewnętrzna i zewnętrzna ochrona budynku Urzędu Miejskiego w Sochaczewie położonego przy ulicy 1 Maja 16. Budynek jest pięciokondygnacyjny i podpiwniczony. Ochrona będzie wykonywana przez umundurowanego, wyposażonego w środki łączności bezprzewodowej pracownika( w godz. 7.00-17.00 w garniturze), otwieranie i zamykanie bramy wjazdowej na parking przy ul. 1 Maja 11( po drugiej stronie ulicy, naprzeciwko wejścia do budynku Urzędu Miejskiego), zamykanie po zakończeniu pracy Urzędu oraz konwojowanie wartości pieniężnych na trasie Urząd Miejski- Bank PKO S.A. przy ul. 1 Maja 19. Obsługa centralki przeciwpożarowej na wypadek alarmu. Realizacja zadań Punktu Kontaktowego Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego zgodnie z opracowaną przez Zamawiającego instrukcją.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 746100008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sochaczew.bip.org.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach