Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej Przebudowy drogi gminnej nr 430223W Starowola - Zawiszyn

Gmina Jadów ogłasza przetarg

 • Adres: 05-280 Jadów, ul. Jana Pawła II 17
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 025 6754044 , fax. 025 6754384
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jadów
  ul. Jana Pawła II 17 17
  05-280 Jadów, woj. mazowieckie
  tel. 025 6754044, fax. 025 6754384
  REGON: 00053642700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jadow.az.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej Przebudowy drogi gminnej nr 430223W Starowola - Zawiszyn
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi gminnej nr 430223W Starowola - Zawiszyn o długości około 2,95 km. Projektowana droga zlokalizowana jest na terenie miejscowości Starowola i Zawiszyn (Gmina Jadów, Powiat Wołomiński, Woj. Mazowieckie). Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jadów przedmiotowa droga zaliczona jest do kategorii L (droga lokalna).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712200006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawcy są zobowiązani do wniesienia wadium w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jadow.az.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach