Przetargi.pl
Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Szerominek, Gm. Płońsk

Urząd Gminy w Płońsku ogłasza przetarg

 • Adres: 09-100 Płońsk, ul. 19 Stycznia 39
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 023 6625635 , fax. 023 6622426
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Płońsku
  ul. 19 Stycznia 39 39
  09-100 Płońsk, woj. mazowieckie
  tel. 023 6625635, fax. 023 6622426
  REGON: 13050494900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugplonsk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Szerominek, Gm. Płońsk
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Szerominek, Gm. Płońsk 1. Dla obszaru gruntów położonych we wsi Szerominek - powierzchnia 579 ha (teren całej miejscowości) Plan ten powinien zawierać: 1. Rysunek planu oraz tekst planu 2. Opracowanie ekofizjograficzne obszaru 3. Prognozę oddziaływania ustaleń planu na środowisko 4. Prognozę skutków finansowych uchwalenia planu Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tekst i rysunek planu) zostanie dostarczony Zamawiającemu w 6 egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze w formie elektronicznej zapewniającej możliwość publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz sporządzania jego kopii.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 742222003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugplonsk.bip.org.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach