Przetargi.pl
Wykonanie projektu i budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w ramach projektu pn.: „Wykonanie podłączeń budynków z terenu Gminy Sieradz do zbiorczego systemu kanalizacyjnego” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Gmina Sieradz ogłasza przetarg

 • Adres: 98200 Sieradz, ul. Armii Krajowej
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 043 827 55 50 , fax. 043 822 32 01
 • Data zamieszczenia: 2018-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sieradz
  ul. Armii Krajowej 5
  98200 Sieradz, woj. łódzkie
  tel. 043 827 55 50, fax. 043 822 32 01
  REGON: 73093452000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugsieradz.finn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie projektu i budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w ramach projektu pn.: „Wykonanie podłączeń budynków z terenu Gminy Sieradz do zbiorczego systemu kanalizacyjnego” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1)Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, w formule „zaprojektuj i wybuduj", dokumentacji projektowej i robót budowlanych dotyczących wykonania przyłączy kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynków mieszkalnych na terenie Gminy Sieradz w ramach realizacji projektu pn.: „Wykonanie podłączeń budynków z terenu Gminy Sieradz do zbiorczego systemu kanalizacyjnego” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 2)Zamówienie obejmuje: a)sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów: opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń wraz ze zgłoszeniem robót budowlanych, b)obsługę geodezyjną, c)wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie projektu, d)przyłączenie istniejących przyłączy do sieci kanalizacyjnej, e)przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem przyłączy kanalizacyjnych w użytkowanie, f)inwentaryzację powykonawczą, g)nadzór autorski projektanta. 3)Zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym, założono kanały sanitarne z rur PVC – U średnicy 160/4,7mm i PEHD 50 mm wraz ze studniami rewizyjnymi średnicy 425 mm z tworzyw sztucznych oraz przepompownię ścieków. 4)Zakładana łączna długość kanalizacji sanitarnej: a)długość - ok. 2065,80 mb b)studnie kanalizacyjne śr. 425 mm – ok 114 szt. c)zakładana ilość przyłączy – 88 5)Wykaz przyłączy określa załącznik Nr 1 do SIWZ. Szczegółowy wykaz nieruchomości zostanie przekazany Wykonawcy po podpisaniu umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 6)Wszystkie materiały stosowane do wykonania przyłączy kanalizacji sanitarnej muszą być zgodne z ustawą o wyrobach budowlanych, muszą posiadać aktualne atesty PZH. Producent materiałów jest zobowiązany posiadać certyfikat ISO 9001 lub inny równoważny systemem zarządzania jakością. 7)Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zwiera Program Funkcjonalno - Użytkowy - załącznik Nr 12 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunków w zakresie spełniania warunku posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Inne oświadczenia i dokumenty, które Wykonawca dołącza do oferty: 1)kserokopia potwierdzenia wniesienia wadium, 2)dokumenty potwierdzające posiadanie upoważnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, 3)oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego – załącznik Nr 10 do SIWZ 4)harmonogram robót – załącznik Nr 11 do SIWZ 2. Inne oświadczenia i dokumenty, o których mowa w SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach