Przetargi.pl
Wykonanie projektu budowlanego budowy ciągu drogi gminnej nr 796292 P Raczyce - Biadaszki , w tym ul. Leśnej w Raczycach

Gmina i Miasto Odolanów ogłasza przetarg

 • Adres: 63-430 Odolanów, Rynek
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 62 733 15 81 , fax. 62 733 38 92
 • Data zamieszczenia: 2021-02-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina i Miasto Odolanów
  Rynek 11
  63-430 Odolanów, woj. wielkopolskie
  tel. 62 733 15 81, fax. 62 733 38 92
  REGON: 25085512700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.odolanow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie projektu budowlanego budowy ciągu drogi gminnej nr 796292 P Raczyce - Biadaszki , w tym ul. Leśnej w Raczycach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlanego mającego na celu kompleksowe wykonanie budowy drogi gminnej nr 796292P Raczyce-Biadaszki ( od drogi powiatowej nr 5328P Odolanów-Raczyce-Uciechów do drogi woj. nr 444 Ostrzeszów-Odolanów-Krotoszyn), dł. ok.3,5 km,szer.4-5 m w tym budowy kanalizacji deszczowej przez wieś Raczyce dł. ok. 1,6 km. 2. Projekt budowlany winien uwzględnić : - wykonanie przebudowy nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na dł. ok. 1,6 km wraz z niezbędnymi do wykonania poszerzeniami. - uwzględnienie miejscowe budowy ścieżki rowerowej i chodników, - wykonanie budowy sieci kanalizacji deszczowej na dł. ok.1,6 km, - wykonanie przejść dla pieszych w m. Raczyce, - wykonanie przebudowy włączenia skrzyżowania w/w drogi gminnej z drogą woj. nr 444 Ostrzeszów-Odolanów-Krotoszyn, - wykonanie przebudowy włączenia skrzyżowania w/w drogi z drogą powiatową nr 5328P ul. Odolanów-Raczyce-Uciechów. 3. Dokumentacja winna zawierać : - mapy do celów projektowych, - kompletny projekt budowlany drogowy umożliwiający realizację inwestycji w etapach, - kompletny projekt budowlany dot. budowy kanalizacji deszczowej, - przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, - pozwolenie wodno-prawne, - decyzję środowiskową, - specyfikację wykonania i odbioru robót, - wszystkie niezbędne decyzje, opinie i uzgodnienia z właścicielami urządzeń podziemnych, w tym niezbędne uzgodnienia z WZDW w Poznaniu i PZD w Ostrowie Wlkp., - pozwolenie na budowę , - zatwierdzony projekt stałej i czasowej organizacji ruchu. 4. W/w projekty winny uwzględnić realizację zadania w etapach. 5. Dokumentacje należy wykonać w 6 egz. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej. Projekt należy wykonać w oparciu o wytyczne programu dot. dofinansowania dróg gminnych z Funduszu Dróg Samorządowych. 6. Szczegółowy zakres robót należy uzgodnić z inwestorem, celem wykonania koncepcji wykonania budowy i etapowania realizacji inwestycji. Przedmiotowa koncepcja winna być przedłożona zamawiającemu celem akceptacji w terminie 2 miesięcy od dnia podpisania umowy. 7. Projektant jest zobowiązany do wystąpienia w imieniu inwestora do Ministerstwa Cyfryzacji z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku budowy kanału technologicznego załączając stosowne uzasadnienie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71322000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach