Przetargi.pl
Wykonanie projektu budowlanego budowy ciągu drogi gminnej nr 796292 P Raczyce - Biadaszki , w tym ul. Leśnej w Raczycach

Gmina i Miasto Odolanów ogłasza przetarg

 • Adres: 63-430 Odolanów, Rynek
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 62 733 15 81 , fax. 62 733 38 92
 • Data zamieszczenia: 2020-12-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina i Miasto Odolanów
  Rynek 11
  63-430 Odolanów, woj. wielkopolskie
  tel. 62 733 15 81, fax. 62 733 38 92
  REGON: 25085512700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.odolanow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie projektu budowlanego budowy ciągu drogi gminnej nr 796292 P Raczyce - Biadaszki , w tym ul. Leśnej w Raczycach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlanego mającego na celu kompleksowe wykonanie budowy drogi gminnej nr 796292P Raczyce-Biadaszki ( od drogi powiatowej nr 5328P Odolanów-Raczyce-Uciechów do drogi woj. nr 444 Ostrzeszów-Odolanów-Krotoszyn), dł. ok.3,5 km,szer.4-5 m w tym budowy kanalizacji deszczowej przez wieś Raczyce dł. ok. 1,6 km. 2. Projekt budowlany winien uwzględnić : - wykonanie przebudowy nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na dł. ok. 1,6 km wraz z niezbędnymi do wykonania poszerzeniami. - uwzględnienie miejscowe budowy ścieżki rowerowej i chodników, - wykonanie budowy sieci kanalizacji deszczowej na dł. ok.1,6 km, - wykonanie przejść dla pieszych w m. Raczyce, - wykonanie przebudowy włączenia skrzyżowania w/w drogi gminnej z drogą woj. nr 444 Ostrzeszów-Odolanów-Krotoszyn, - wykonanie przebudowy włączenia skrzyżowania w/w drogi z drogą powiatową nr 5328P ul. Odolanów-Raczyce-Uciechów. 3. Dokumentacja winna zawierać : - mapy do celów projektowych, - kompletny projekt budowlany drogowy umożliwiający realizację inwestycji w etapach, - kompletny projekt budowlany dot. budowy kanalizacji deszczowej, - przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, - pozwolenie wodno-prawne, - decyzję środowiskową, - specyfikację wykonania i odbioru robót, - wszystkie niezbędne decyzje, opinie i uzgodnienia z właścicielami urządzeń podziemnych, w tym niezbędne uzgodnienia z WZDW w Poznaniu i PZD w Ostrowie Wlkp., - pozwolenie na budowę , - zatwierdzony projekt stałej i czasowej organizacji ruchu. 4. W/w projekty winny uwzględnić realizację zadania w etapach. 5. Dokumentacje należy wykonać w 6 egz. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej. Projekt należy wykonać w oparciu o wytyczne programu dot. dofinansowania dróg gminnych z Funduszu Dróg Samorządowych. 6. Szczegółowy zakres robót należy uzgodnić z inwestorem, celem wykonania koncepcji wykonania budowy i etapowania realizacji inwestycji. Przedmiotowa koncepcja winna być przedłożona zamawiającemu celem akceptacji w terminie 2 miesięcy od dnia podpisania umowy. 7. Projektant jest zobowiązany do wystąpienia w imieniu inwestora do Ministerstwa Cyfryzacji z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku budowy kanału technologicznego załączając stosowne uzasadnienie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71322000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 700.00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach