Przetargi.pl
Wykonanie projektów i dokumentacji technicznych oraz wykonanie, dostawa i montaż kompaktowych węzłów cieplnych

Skoczowskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 43-430 Skoczów, ul. Krzywa 4
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 33 853 39 94 , fax. 33 486 55 64
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Skoczowskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.
  ul. Krzywa 4 4
  43-430 Skoczów, woj. śląskie
  tel. 33 853 39 94, fax. 33 486 55 64
  REGON: 07003653200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spk.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: spółka komunalna własność 100 % gminy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie projektów i dokumentacji technicznych oraz wykonanie, dostawa i montaż kompaktowych węzłów cieplnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie projektów technicznych, dokumentacji technicznej oraz wykonanie i dostawa 9 szt. kompaktowych węzłów cieplnych wg wykazu. Przedmiot zamówienia obejmuje również montaż wraz z uruchomieniem węzłów wymienionych w poz. 4.1 - 4.6. 1. Wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie technologii i AKPiA wraz z uzgodnieniami węzłów cieplnych, oraz pełną dokumentacją powykonawczą, instrukcją obsługi i eksploatacji. 2. Wykonanie kompaktowych węzłów cieplnych na podstawie dokumentacji technicznej uzgodnionej z Zamawiającym (zakres technologii i AKPiA). 3. Dostawa, montaż w budynkach i uruchomienie 6 sztuk kompaktowych (poz. 4.1-4.6) węzłów cieplnych oraz dostawa 3 węzłów do magazynu Zamawiającego (poz. 4.7-4.9). 4 Parametry podstawowe : moc, rodzaj, miejsca zainstalowania 4.1. ul. Osiedlowa 10 co/cw125/65 KW 4.2. ul. Osiedlowa 12 co/cw 50/50 KW 4.3. ul. Słoneczna 14 co 80 KW 4.4. Pawilon Handlowy co 68 KW 4,5. ul. Słoneczna 12 co 80 KW 4.6. ul. Słoneczna 10 co 80 KW 4.7. Szkoła Podst. Nr 3 co/cw 300/45 KW 4.8. ul. G. Morcinka 18a co/cw 180/48 KW 4.9. ul. G. Morcinka 18b co/cw 142/48 KW
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 093230009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 8000 zł (słownie : osiem tysięcy złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spk.net.pl, www.skoczow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach