Przetargi.pl
poprawa izolacyjności akustycznej w 13 pomieszczeniach dydaktycznych w budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im.Ignacego Paderewskiego, ul. Zamkowa 3, w Cieszynie.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. Ignacego Paderewskiego w Cieszynie ogłasza przetarg

 • Adres: 43-400 Cieszyn, ul. Zamkowa 3
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 033 8512877 , fax. 033 8520138
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. Ignacego Paderewskiego w Cieszynie
  ul. Zamkowa 3 3
  43-400 Cieszyn, woj. śląskie
  tel. 033 8512877, fax. 033 8520138
  REGON: 00028056000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.psmcieszyn.ox.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  poprawa izolacyjności akustycznej w 13 pomieszczeniach dydaktycznych w budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im.Ignacego Paderewskiego, ul. Zamkowa 3, w Cieszynie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych - poprawa izolacyjności akustycznej w 13 pomieszczeniach dydaktycznych w budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im.Ignacego Paderewskiego, ul. Zamkowa 3, w Cieszynie. Budynek stanowi zabytek wpisany do rejestru zabytków. Zakres prac obejmuje : - demontaż czasowy, a następnie ponowny montaż istniejących płyt typu HERAKLIT lub GYPTONE-BIG - na powierzchniach ścian wewnętrznych budynku podlegających poprawie izolacyjności akustycznej , - montaż dodatkowych płyt izolacyjnych typ POLIMURO, - montaż dodatkowych płyt Rigips Rigimetr Aku-Line, - w jednym pomieszczeniu, nr 6 wg projektu, na istniejące ściany murowane należy wykonać izolację akustyczną jw. wraz z ułożeniem konstrukcji nośnej systemowej z profili metalowych z wypełnieniem z wełny mineralnej. - Uzupełnienia obudowy z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo - zakończenia przy styku z istniejącą stolarką drzwiową, - malowanie farbami dźwiękochłonnymi TAGOSIL powierzchni ścian po robotach, - Ułożenie izolacji akustycznej z folii wibroakustycznej HDS 5 mm (pozioma posadzkowa, układana na sucho) oraz ułożenie wykładzin tekstylnych rulonowych TANDUS typ Solid, układanych na sucho (bez kleju) z obszyciem wykańczającym wszystkich krawędzi wykładziny, - demontaż i ponowny montaż, uzupełnienia, naprawa innych uszkodzonych lub zdemontowanych elementów budowlanych (np. listwy przypodłogowe, sufitowe - fasety, inne elementy) oraz osprzętu i wyposażenia (np.wyłączniki, gniazdka elektryczne, tablice itp.)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453230007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie wymaga się

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres udzielonej gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.psmcieszyn.ox.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną