Przetargi.pl
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrowy nad Okszą w ulicach: Cmentarna, Graniczna, Słoneczna, Topolowa, Zakładowa, Piaskowa, Częstochowska, Kocińska, Brzozowa, Cicha, Leśna, Bór, Łąkowa, Kościuszki i Ogrodowa

Gmina Miedźno ogłasza przetarg

 • Adres: 42-120 Miedźno, ul. Ułańska 25
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 34 3178010 , fax. 34 3178030
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miedźno
  ul. Ułańska 25 25
  42-120 Miedźno, woj. śląskie
  tel. 34 3178010, fax. 34 3178030
  REGON: 15139832700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miedzno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrowy nad Okszą w ulicach: Cmentarna, Graniczna, Słoneczna, Topolowa, Zakładowa, Piaskowa, Częstochowska, Kocińska, Brzozowa, Cicha, Leśna, Bór, Łąkowa, Kościuszki i Ogrodowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Nowo wybudowaną siecią kanalizacyjną objęte zostaną nieruchomości zlokalizowane przy ulicach w miejscowości Ostrowy nad Okszą: Cmentarna, Graniczna, Słoneczna, Topolowa, Zakładowa, Piaskowa, Częstochowska, Kocińska, Brzozowa, Cicha, Leśna, Bór, Łąkowa, Kościuszki i Ogrodowa. Orientacyjny zakres zadania obejmuje: 1) ul. Cmentarna K4: a) kolektor grawitacyjny -126,80 mb (rury PVC SN12 DN200), - 10,70 mb (rury kamionkowe V4A DN200), b) przyłącza - 43,20 mb (rury PVC SN8 DN160), - 35,60 mb (rury kamionkowe DN150 FK34kN) w tym: przyłącza zakończone studzienką -7 szt. c) kanał tłoczny - 142,40 mb (rury PE DN 90), - 92,90 mb (rury PE DN 90) - bezwykopowo, d) przyłącze wody - 22,70 mb rury PE DN40 c) przepompownia P1 2) ul. Kościuszki K5: a) kolektor grawitacyjny - 409,90 mb (rury kamionkowe V4A DN200), b) przyłącza- 13,30 mb (rury kamionkowe FK34kN DN150), w tym: - przyłącza do granicy - 5 szt. - przyłącza zakończone studzienką - 2 szt. 3) ul. Ogrodowa K7 a) kolektor grawitacyjny - 231,00 mb (rury PVC SN12 DN200), b) przyłącza - 66,20 mb (rury PVC SN8 DN160), w tym: - przyłącza do granicy - 5 szt. - przyłącza zakończone studzienką - 9 szt. 4) ul. Graniczna K-8: a) kolektor grawitacyjny - 295,20 mb (rury PVC SN12 DN200), b) przyłącza - 36,70 mb (rury PVC SN8 DN160), w tym: - przyłącza do granicy - 3 szt. - przyłącza zakończone studzienką - 5 szt. 5) ul. Słoneczna K-9 a) kolektor grawitacyjny - 208,10 mb (rury PVC SN12 DN200), b) przyłącza - 59,30 mb ( rury PVC SN8 DN160), w tym: - przyłącza do granicy - 9 szt. - przyłącza zakończone studzienką - 5 szt 6) ul. Topolowa + ul. Zakładowa K-10, K-10A a) kolektor grawitacyjny - 399,30 mb (rury PVC SN12 DN200), b) przyłącza -116,90 mb (rury PVC SN8 DN160), w tym: - przyłącza do granicy - 4 szt. - przyłącza zakończone studzienką - 18 szt 7) ul. Brzozowa, ul. Piaskowa, ul. Częstochowska K-11; K11A; K-11B a) kolektor grawitacyjny - 434,60 mb (rury PVC SN12 DN200), b) przyłącza - 74,30 mb (rury PVC SN8 DN160), - przyłącza do granicy - 1 szt. - przyłącza zakończone studzienką -10 szt. c) kanał tłoczny - 79,30 mb (rury PE DN 90), - 36,00 mb (rury PE DN 90) - bezwykopowo, d) przyłącze wody - 58,80 mb (rury PE DN40), c) przepompownia P3 8) ul. Zakładowa, ul. Topolowa- Cz. II K-12; K-12A a) kolektor grawitacyjny - 190,30 mb (rury PVC SN12 DN200), b) przyłącza - 28,40 mb ( rury PVC SN8 DN160), w tym: - przyłącza do granicy - 3 szt. - przyłącza zakończone studzienką - 1 szt 9) ul. Kocińska K-13 + K-14 a) kolektor grawitacyjny -226,80 mb (rury PVC SN12 DN200), b) przyłącza -39,90 mb (rury PVC SN8 DN160), w tym: - przyłącza do granicy - 1 szt. - przyłącza zakończone studzienką - 4 szt 10) ul. Brzozowa K-15+ K-16 a) kolektor grawitacyjny - 804,40 mb (rury PVC SN12 DN200), b) przyłącza - 326,50 mb (rury PVC SN8 DN160), - przyłącza do granicy - 18 szt. - przyłącza zakończone studzienką - 36 szt. c) kanał tłoczny - 280,50 mb (rury PE DN 90), d) przyłącze wody - 9,30 mb (rury PE DN40), c) przepompownia P2 11) ul. Cicha, ul. Brzozowa K-17 a) kolektor grawitacyjny - 717,00 mb (rury PVC SN12 DN200), b) przyłącza - 177,90 mb (rury PVC SN8 DN160), w tym: - przyłącza do granicy - 7 szt. - przyłącza zakończone studzienką - 28 szt. 12) ul. Bór K-18 a) kolektor grawitacyjny - 91,30 mb (rury PVC SN12 DN200), b) przyłącza - 21,00 mb (rury PVC SN8 DN160), w tym: - przyłącza do granicy - 2 szt. - przyłącza zakończone studzienką - 3 szt. 13) ul. Łąkowa a) kolektor grawitacyjny - 444,90 mb (rury PVC SN12 DN200), b) przyłącza - 76,50 mb (rury PVC SN8 DN160), w tym: - przyłącza do granicy - 6 szt. - przyłącza zakończone studzienką - 10 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 120 000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miedzno.akcessnet.net
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach