Przetargi.pl
„Wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym- Scalanie gruntów obrębu Teremiec, gmina Białopole, powiat chełmski, województwo lubelskie”

Powiat Chełmski ogłasza przetarg

 • Adres: 22-100 Chełm, Plac Niepodległości
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 825 627 501 , fax. 825 627 510
 • Data zamieszczenia: 2021-06-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Chełmski
  Plac Niepodległości 1
  22-100 Chełm, woj. lubelskie
  tel. 825 627 501, fax. 825 627 510
  REGON: 11019822100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://spchelm.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym- Scalanie gruntów obrębu Teremiec, gmina Białopole, powiat chełmski, województwo lubelskie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym w zakresie budowy dróg poscaleniowych dla projektu „Scalanie gruntów obrębu Teremiec, gmina Białopole, powiat chełmski, województwo lubelskie”. Zamówienie dotyczy operacji typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: Lp. Numer drogi Zakres rzeczowy - opis 1. 1 Budowa drogi o nawierzchni tłuczniowej na odcinku od km 0+000 do km 2+094,72 – długość 2 094,72 m, szer. 3,5 m wraz z przebudową 4 przepustów 2. 2 Budowa drogi o nawierzchni tłuczniowej na odcinku od km 0+000 do km 1+002,40 – długość 1 002,40 m, szer. 3,5 m wraz z przebudową 5 przepustów 3. 3 Budowa drogi o nawierzchni tłuczniowej na odcinku od km 0+000 do km 0+476,48 – długość 476,48 m, szer. 3,5 m wraz z przebudową 2 przepustów 4. 4 Budowa drogi o nawierzchni tłuczniowej na odcinku od km 0+000 do km 0+365,10 – długość 365,10 m, szer. 3,0 m wraz z przebudową przepustu 5. 5 Budowa drogi o nawierzchni tłuczniowej na odcinku od km 0+000 do km 0+346,90 – długość 346,90 m, szer. 3,0 m 6. 6 Budowa drogi o nawierzchni tłuczniowej na odcinku od km 0+000 do km 0+212,49 – długość 212,49 m, szer. 3,5 m 7. 7 Budowa drogi o nawierzchni tłuczniowej na odcinku od km 0+000 do km 411,44 – długość 411,44 m, szer. 3,0 m 8. 8 Budowa drogi o nawierzchni tłuczniowej na odcinku od km 0+000 do km 0+140,56 – długość 140,56 m, szer. 3,0 m Razem: Długość dróg do budowy – 5 050, 09 m wraz z przebudową 12 przepustów Zakres zamówienia obejmuje wykonanie włączeń wyżej wymienionych dróg do dróg publicznych (kategorii gminnej i powiatowej) oraz zjazdy publiczne i zjazdy indywidualne. Szczegółowy rodzaj robót oraz ich pełny zakres i warunki realizacji określa dokumentacja projektowa (Załącznik nr 9 do SIWZ) służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych wymagających pozwolenia na budowę w szczególności: 1) projekt budowlany; 2) projekt wykonawczy; 3) szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zawierająca Polskie Normy przenoszące normy europejskie związane z wykonaniem i odbiorem robót; 4) przedmiar robót. Roboty budowlane zostaną wykonane z materiałów Wykonawcy. Wykonawca udzieli Zamawiającemu na roboty objęte niniejszym zamówieniem pisemnej gwarancji na okres wskazany w formularzu oferty. Warunki gwarancji opisuje §7 wzoru umowy. Długość okresu gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiający określa go na okres w przedziale od 60 miesięcy (termin minimalny) do 84 miesięcy (termin maksymalny), licząc od daty końcowego odbioru robót budowlanych bez zastrzeżeń. Okres rękojmi za wady zostaje zrównany z okresem gwarancji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach