Przetargi.pl
Wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym – Scalanie gruntów obrębu Józefin, gmina Chełm, obrębu Ochoża-Pniaki i części obrębu Święcica, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie

Powiat Chełmski ogłasza przetarg

 • Adres: 22-100 Chełm, Plac Niepodległości
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 825 627 501 , fax. 825 627 510
 • Data zamieszczenia: 2021-06-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Chełmski
  Plac Niepodległości 1
  22-100 Chełm, woj. lubelskie
  tel. 825 627 501, fax. 825 627 510
  REGON: 11019822100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://spchelm.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym – Scalanie gruntów obrębu Józefin, gmina Chełm, obrębu Ochoża-Pniaki i części obrębu Święcica, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym w zakresie budowy oraz przebudowy dróg poscaleniowych dla projektu „Scalanie gruntów obrębu Józefin, gmina Chełm, obrębu Ochoża-Pniaki i części obrębu Święcica, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie“. Zamówienie dotyczy operacji typu „Scalanie gruntów“ w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa“ w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: Lp. Numer drogi Zakres rzeczowy- opis 1. 6 Przebudowa drogi na nawierzchnię asfaltową wraz z utwardzeniem poboczy na odcinku od km 0+000 do km 2+473,02 – długość 2473,02 m, szer. 5,0 m. 2. 11 Przebudowa drogi na nawierzchnię asfaltową wraz z utwardzeniem poboczy na odcinku od km 0+000 do km 0+140,00 – długość 140,00 m, szer. 5,0 m. 3. 13 Przebudowa drogi poprzez wyprofilowanie, odwodnienie, odkrzaczenie i uzupełnienie zaniżeń terenu materiałem z drogi podlegającej rekultywacji na odcinku od km 0+000 do km 0+339,39- długość 339,39 m, szer. 3,5 m Razem: Długość dróg do przebudowy – 2 952,41 m 4. 5B Budowa drogi o nawierzchni z płyt betonowych pełnych (wymiary 300x100x15 cm) w dwóch rzędach na odcinku od km 0+000 do km 0+410 – długość 410,00 m, szer. 3,0 m 5. 9 Budowa drogi o nawierzchni tłuczniowej na odcinku od km 0+000 do km 0+929,98- długość 929,98 m, szer. 3,0 m 6. 5A Budowa drogi o nawierzchni tłuczniowej na odcinku od km 0+000 do km 1+680- długość 1680,00 m, szer. 3,0 m 7. 3A Budowa drogi o nawierzchni tłuczniowej na odcinku od km 0+000 do km 0+300- długość 300 m, szer. 3,0 m 8. 2 Budowa drogi o nawierzchni tłuczniowej na odcinku od km 0+000 do km 1+232,90- długość 1232,90 m, szer. 3,0 m 9. 1 Budowa drogi o nawierzchni tłuczniowej na odcinku od km 0+000 do km 0+411,91- długość 411,91 m, szer. 3,0 m Razem: Długość dróg do budowy – 4 964,79 m 10. REKULTYWACJA DROGI Wywóz materiału którym była utwardzona droga na drogę Nr 13 oraz wyrównanie terenu ziemią do wysokości gruntów przyległych – powierzchnia 5 774,90 m2 Zakres zamówienia obejmuje wykonanie włączeń wyżej wymienionych dróg do dróg publicznych (kategorii gminnej i powiatowej) oraz zjazdy publiczne i zjazdy indywidualne. Szczegółowy rodzaj robót oraz ich pełny zakres i warunki realizacji określa dokumentacja projektowa (Załącznik nr 9 do SIWZ) służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych: I. Nie wymagających pozwolenia na budowę dla dróg Nr 6, 11, 13 oraz drogi podlegającej rekultywacji tj. w szczególności: 1) plany i rysunki określające zakres robót budowlanych wraz z określeniem lokalizacji ich wykonania - plan zagospodarowania terenu, 2) szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zawierająca Polskie Normy przenoszące normy europejskie związane z wykonaniem i odbiorem robót, 3) przedmiar robót 4) projekt stałej organizacji ruchu dla dróg Nr 6 i 11. II. Wymagających pozwolenia na budowę dla dróg Nr 5B, 9, 5A, 3A, 2, 1 tj. w szczególności: 1) projekt budowlany, 2) projekt wykonawczy, 3) szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zawierająca Polskie Normy przenoszące normy europejskie związane z wykonaniem i odbiorem robót, 4) przedmiar robót. Roboty budowlane zostaną wykonane z materiałów Wykonawcy. Wykonawca udzieli Zamawiającemu na roboty objęte niniejszym zamówieniem pisemnej gwarancji na okres wskazany w formularzu oferty. Warunki gwarancji opisuje §7 wzoru umowy. Długość okresu gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiający określa go na okres w przedziale od 60 miesięcy (termin minimalny) do 84 miesięcy (termin maksymalny), licząc od daty końcowego odbioru robót budowlanych bez zastrzeżeń. Okres rękojmi za wady zostaje zrównany z okresem gwarancji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach