Przetargi.pl
Wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku głównego Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu w ramach programu System Zielonych Inwestycji (GIS - Green Investments Scheme) cz.1 Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej oraz w ramach regionalnego programu operacyjnego woj. Dolnośląskiego na lata 2007-2013, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A /2657/405/Wm, decyzją z dnia 16.05.1979r, na który zostało wydane Postanowienie nr 7/2012 zatwierdzające przez Miejskiego Konserwatora Zabytków, 50-156 Wrocław, ul.Bernardyńska 5, z podziałem na 4 pakiety

Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 53-439 Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3349520, 410
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu
  ul. Grabiszyńska 105 105
  53-439 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3349520, 410
  REGON: 00029429500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dcchp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku głównego Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu w ramach programu System Zielonych Inwestycji (GIS - Green Investments Scheme) cz.1 Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej oraz w ramach regionalnego programu operacyjnego woj. Dolnośląskiego na lata 2007-2013, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A /2657/405/Wm, decyzją z dnia 16.05.1979r, na który zostało wydane Postanowienie nr 7/2012 zatwierdzające przez Miejskiego Konserwatora Zabytków, 50-156 Wrocław, ul.Bernardyńska 5, z podziałem na 4 pakiety
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku głównego Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu w ramach programu System Zielonych Inwestycji (GIS - Green Investments Scheme) cz.1 Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej oraz w ramach regionalnego programu operacyjnego woj. Dolnośląskiego na lata 2007-2013, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A /2657/405/Wm, decyzją z dnia 16.05.1979r, na który zostało wydane Postanowienie nr 7/2012 zatwierdzające przez Miejskiego Konserwatora Zabytków, 50-156 Wrocław, ul.Bernardyńska 5, z podziałem na 4 pakiety: Pakiet 1 - obejmuje zadanie: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej Pakiet 2 - obejmuje zadania: - Docieplenie fundamentów - Docieplenie cokołów - Docieplenie ścian zewnętrznych - Prace towarzyszące - Wykonanie opaski betonowej - Docieplenie stropodachów i dachów z wymiana pokrycia - Docieplenie skosów poddasza i lukarn - wykonanie instalacji odgromowej Pakiet 3 - obejmuje zadania: - Wymianę instalacji co - Wymianę grzejników - Montaż zaworów termostatycznych Pakiet 4 - obejmuje zadanie: wykonanie instalacji solarnej. 2. Zamówienie będzie realizowane w ramach Projektu pt. Termomodernizacja budynku głównego Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu, który jest realizowany w ramach programu System Zielonych Inwestycji (GIS - Green Investments Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej oraz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: Dla pakietu 1 - minimum 41 495,78 zł Dla pakietu 2 - minimum 46 880,74 zł Dla pakietu 3 - minimum 38 325,55 zł Dla pakietu 4 - minimum 18 504,29 zł W sumie: 145 206,36 zł (całkowita kwota wadium) 2. Wadium należy wnieść (z adnotacją WADIUM SPRAWA BZP.3810.52.2013.MF) przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione tylko w formie określonej art.45 ust. 6 ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z dnia 25.06.2010 nr 113 poz. 759 ze zmianami) tj.: -pieniądzu. Wpłat prosimy dokonywać wyłącznie przelewem na konto depozytowe Zamawiającego: Bank Nordea Bank Polska S.A. nr. 07 1440 1101 0000 0000 1219 4258 w terminie umożliwiającym Zamawiającemu w dniu otwarcia ofert stwierdzenia faktu jego wniesienia. Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać nr konta Wykonawcy, na które Zamawiający ma dokonać zwrotu wadium oraz nr niniejszego postępowania. Wadium zostaje zwrócone na zasadach określonych art.46 ustawy. 3. Wadium wniesione w pozostałych formach tj: - poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo Kredytowej, z tym że poręczenie Kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami). 3a. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na każde pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c. kwotę gwarancji, d. termin ważności gwarancji, e. Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe na każde pisemne żądanie zgłoszenie przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu kwoty wadium w okolicznościach określonych przepisami Art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 4. Wadium wnoszone w innych formach niż pieniądzu należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego ul. Grabiszyńska 105 , budynek B wysoki parter pok. 12- KASA (godz. otwarcia 11.00-13.00, od Pn.- Pt.) najpóźniej do dnia składania ofert. Prosimy nie załączać oryginału dokumentu stanowiącego wadium przetargowe do oferty. W związku powyższym prosimy o załączenie do oferty kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem dokumentu stanowiącego wadium przetargowe. UWAGA. Istnieje możliwość zaliczenia wniesionego w pieniądzu wadium na poczet zabezpieczenia zgodnie z art.148 ust4 ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z dnia 25.06.2010 nr 113 poz. 759 ze zmianami).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dcchp.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach