Przetargi.pl
Bukownica - usuwanie skutków klęsk żywiołowych - Dobków 88-103, gm. Świerzawa

Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Legnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 59-220 Legnica, ul. Macieja Rataja 32
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 76 86 270 07
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Legnicy
  ul. Macieja Rataja 32 32
  59-220 Legnica, woj. dolnośląskie
  tel. 76 86 270 07
  REGON: 93296478800052
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dzmiuw.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka budżetowa samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bukownica - usuwanie skutków klęsk żywiołowych - Dobków 88-103, gm. Świerzawa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac w zakresie konserwacji bieżącej koryta rzeki związanych z utrzymaniem cieku w stanie technicznym umożliwiającym prawidłową eksploatację i użytkowanie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ujęto przedmiarach robót stanowiących załącznik nr 10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają przedmiary robót i wytyczne wykonania prac. Przedmiot zamówienia ma być wykonany zgodnie z załączonym zakresem prac.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452460003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 9 000,00 (słownie: dziewięć tysięcy 00/100 zł ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dzmiuw.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach