Przetargi.pl
Wymiana wiat przystankowych na terenie gminy Chojnów

Gmina Chojnów ogłasza przetarg

 • Adres: 59-225 Chojnów, ul. Fabryczna 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 8188504 , fax. 076 8187587
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Chojnów
  ul. Fabryczna 1 1
  59-225 Chojnów, woj. dolnośląskie
  tel. 076 8188504, fax. 076 8187587
  REGON: 39064745200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina-chojnow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana wiat przystankowych na terenie gminy Chojnów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Na przedmiot zamówienia składa się : Część A: Demontaż starych wiat przystankowych, przygotowanie podłoża pod montaż nowych wiat i oznakowanie pasa drogowego na czas prowadzonych robót: 1. Oznakowanie pasa drogowego na czas demontażu wiat (zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu) - 16 szt. drogi powiatowe - 1 szt. droga krajowa 2. Demontaż starych wiat przystankowych wraz z usunięciem gruzu - 16 szt. drogi powiatowe - 1 szt. droga gminna 3. Wylanie płyty fundamentowej z betonu o wym. 3.70 x 2.00 m i gr. 12 cm (wraz z przygotowaniem podłoża pod płytę i odeskowaniem) 4. Oznakowanie pasa drogowego na czas montażu nowych wiat (zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu) 5. Wystąpienie do zarządców dróg w imieniu gminy o wydanie decyzji na zajętość pasa drogowego, uiszczenie opłat na czas prowadzenia robót rozbiórkowych i robót montażowych i poinformowanie zarządców dróg o oznakowaniu na czas prowadzenia robót (zgodnie z załączonymi decyzjami i projektami czasowej organizacji ruchu) Część B: Dostawa i montaż nowych wiat przystankowych: 1. Dostawa i montaż 18 szt. nowych wiat przystankowych na wcześniej przygotowanym podłożu - 16 szt. - drogi powiatowe - 1 szt. - droga gminna - 1 szt. - droga krajowa 2. Specyfikacja nowych wiat - Wiata o konstrukcji ścian i dachu z blachy ocynkowanej lakierowanej koloru niebiesko - siwego - Wymiary wiaty (długość x głębokość x szerokość) w cm (340 x 140 x 240) - Wiata powinna być wyposażona w ławkę i tabliczkę na rozkład jazdy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452133154
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium 1. Ustala się wadium w wysokości: 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych). 2. Wadium można wnosić w formie przewidzianej w art. 45 ust. 6 ustawy P.z.p.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gmina-chojnow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach