Przetargi.pl
Wykonanie prac remontowych w budynku komunalnym położonym w Kuźnicy Skakawskiej w gminie Wieruszów, nr ewid. Dz. 550/4

Burmistrz Wieruszowa ogłasza przetarg

 • Adres: 98-400 Wieruszów, Rynek
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. +48627832610 , fax. +48627832611
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Wieruszowa
  Rynek 1-7
  98-400 Wieruszów, woj. łódzkie
  tel. +48627832610, fax. +48627832611
  REGON: 25085539200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wokiss.pl/wieruszowm/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie prac remontowych w budynku komunalnym położonym w Kuźnicy Skakawskiej w gminie Wieruszów, nr ewid. Dz. 550/4
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych w budynku komunalnym położonym w Kuźnicy Skakawskiej w gminie Wieruszów, nr ewid. Dz. 550/4. 2. Inwestycja swym zakresem obejmuje roboty z zakresu branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej. 2.1 Z zakresu branży budowlanej należy wykonać następujące prace naprawcze: 1) zabezpieczenie przeciwogniowe konstrukcji z drewna, stropów i stropodachu w sposób zgodny z projektem budowlanym, 2) poprawienie niewłaściwie wykonanych izolacji cieplnych budynku, 3) przebudowę niewłaściwie wykonanych podłóg w pomieszczeniach I pietra i poddasza budynku. 2.2 Z zakresu branży elektrycznej należy dokonać częściowej przebudowy istniejącej instalacji: 1) elektrycznej, 2) logiczno/telefonicznej, 3) RTV-SAT, 4) domofonowej. 2.3. Z zakresu branży sanitarnej należy wykonać prace naprawcze istniejących instalacji sanitarnych oraz grzewczych na poziomie I piętra oraz poddasza. 3. Dla poprawnego wykonania robót naprawczych wymienionych w punkcie 2.1. należy: 1) zdemontować lampy oświetlenia z powierzchni stropów z drewna parteru, I piętra i poddasza, 2) zdemontować osprzęt instalacji elektrycznych ze ścian i ścianek działowych I piętra i poddasza budynku, 3) zdemontować przewody instalacji elektrycznej z powierzchni ścian, ścianek działowych i zabudów z płyt gipsowych na I piętrze i poddaszu budynku, 4) zdemontować przewody instalacji elektrycznych z przestrzeni stropodachu na poddaszu budynku, 5) zdemontować osprzęt instalacji sanitarnych ze ścian i ścianek działowych z płyt gipsowych na I piętrze i poddaszu budynku, 6) zdemontować grzejniki instalacji CO ze ścian i ścianek działowych z płyt gipsowych I piętra i poddasza budynku, 7) zdemontować rury instalacji sanitarnych i instalacji grzewczych ze ścian i ścianek działowych I piętra i poddasza budynku, zdemontować rury instalacji sanitarnych i grzewczych ułożone na górnej powierzchni stropów parteru i I piętra budynku, 8) rozebrać ściany, ścianki działowe i zabudowy z płyt gipsowych I piętra i poddasza budynku oparte na stropach z drewna, 9) rozebrać podłogi z wykładziny rulonowej PCV w pomieszczeniach I piętra i poddasza budynku, wykonane na stropach o konstrukcji z drewna, 10) rozebrać wylewki podpodłogowe z zaprawy cementowej wraz z należnymi warstwami podpodłogowymi (izolacja z folii, podłoga z płyt wiórowych, podłoga z desek) we wszystkich pomieszczeniach I piętra i poddasza budynku ze stropami o konstrukcji z drewna, 11) rozebrać sufity podwieszone z płyt gipsowych i izolację cieplną stropodachu nad pomieszczeniami poddasza, 12) rozebrać ślepy pułap stropów parteru i I piętra budynku, 13) zamontować na dolnej powierzchni stropu parteru i I piętra dodatkową warstwę płyt gipsowych ognioodpornych gr 15 mm, 14) zabezpieczyć preparatami chemicznymi do stanu NRO oraz przeciw grzybom i owadom wszystkie elementy z drewna stropów parteru i poddasza oraz wszystkie elementy z drewna stropodachu, 15) wykonać odtworzenie wszystkich elementów budynków zakwalifikowanych do rozbiórki w punkcie 3.1) - zamontować na dolnej powierzchni stropodachu dodatkową warstwę płyt gipsowych ognioodpornych gr. 12,5 mm, 16) zamontować na ścianach i ściankach działowych zabezpieczenia przeciwogniowego dodatkową warstwę płyt gipsowych gr. 12,5 mm, 17) wykonać w powierzchni ścian tremplowych z płyt gipsowych izolację cieplną, pionową z płyt z wełny mineralnej gr. 10 i gęstości 80 kg/ m3, 18) zamontować na dolnej powierzchni stropodachu dodatkową warstwę ocieplenia z płyty z wełny mineralnej gr. 10 i gęstości 80 kg/m3. 4. Dla poprawnego wykonania robót wymienionych w punkcie 2.2. należy: 1) zdemontować lampy oświetlenia ze stropów z drewna parteru, I pietra i poddasza budynku, 2) zdemontować lampy oświetlenia ze ścian i ścianek działowych z płyt gipsowych I pietra i poddasza budynku, 3) zdemontować osprzęt instalacji elektrycznych, logiczno/telefonicznych, radiowo telewizyjnych i domofonowych ze ścian i ścianek działowych I pietra i poddasza budynku, 4) zdemontować przewody instalacji elektrycznych, logiczno/telefonicznych, radiowo telewizyjnych i domofonowych z górnych powierzchni stropów parteru i I pietra oraz stropodachu, 5) zdemontować przewody instalacji elektrycznych, logiczno/telefonicznych, radiowo telewizyjnych i domofonowych ze ścian i ścianek działowych z płyt gipsowych I piętra i poddasza budynku, 6) po wykonaniu robót budowlanych naprawczych dokonać odtworzenia instalacji zakwalifikowanych do rozbiórki. 5. Dla poprawnego wykonania robót wymienionych w punkcie 2.3. należy wykonać: 1) demontaż i ponowny montaż grzejników i armatury z wykorzystaniem 100% istniejących grzejników i armatury, 2) demontaż i ponowny montaż rurażu centralnego ogrzewania z wykorzystaniem do dalszego montażu 50% istniejących rur, 3) demontaż i ponowny montaż rozdzielaczy centralnego ogrzewania zabudowanych w ściankach g-k z wykorzystaniem 100% rozdzielaczy i armatury, 4) demontaż i ponowny montaż całości białego montażu z bateriami z wykorzystaniem 100% istniejących urządzeń sanitarnych, 5) demontaż i ponowny montaż rurażu wod-kan z wykorzystaniem do dalszego montażu 50% istniejących rur, 6) demontaż bojlerów c.w.u. z wykorzystaniem 100% do ponownego zamontowania, 7) wykonanie nowej izolacji cieplnej na układanych przewodach w warstwach przegród budowlanych. 6. Wykonawca zobowiązany jest w ramach oferowanej ceny do: 1) rzetelnego i terminowego wykonania powierzonych robót zgodnie z dokumentacją projektowo kosztorysową, kosztorysami ofertowymi, profesjonalną wiedzą techniczną, zasadami sztuki budowlanej, przepisami technicznymi, bhp i ppoż., obowiązującymi normami technicznymi, przepisami prawa oraz zaleceniami Zamawiającego, 2) przeprowadzenia wszelkich robót i czynności związanych z odbiorem przedmiotu zamówienia, w tym m.in. do opracowania i pokrycia kosztów protokołów pomiarów skuteczności wentylacji, pomiarów natężenia oświetlenia, instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, zakupu i montażu sprzętu gaśniczego, badania wody oraz innych dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu, w tym uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu, 3) zabezpieczenia terenu robót pod względem bhp i ppoż., oraz ponoszenia odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji umowy oraz do ubezpieczenia budowy, 4) opracowania przed wprowadzeniem na budowę planu Bioz. Plan ten będzie stanowić załącznik do protokołu wprowadzenia na budowę, 5) zabezpieczenia terenu budowy przed wejściem osób trzecich oraz oznaczenia budowy w sposób czytelny, 6) wykonania robót z materiałów własnych i dostarczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu zgłoszenia obiektu do odbioru wymaganych prawem certyfikatów, atestów i zaświadczeń o dopuszczeniu zastosowanych materiałów do stosowania w budownictwie, 7) przedłożenia na uzasadnione żądanie Zamawiającego lub Inspektorów Nadzoru dowodów zakupu materiałów podstawowych i atestów stwierdzających zgodność użytych materiałów z obowiązującymi normami oraz przedłożenia na zakupione przez siebie materiały kart gwarancyjnych i wszelkich innych dokumentów koniecznych do realizacji uprawnień wobec producenta lub sprzedawcy materiałów, 8) zapewnienia objęcia kierownictwa budowy przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w rozumieniu wymagań i obowiązków wynikających z przepisów prawa budowlanego i aktów wykonawczych, 9) zgłaszania inspektorowi nadzoru do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Nie zgłoszenie tych robót inspektorowi daje podstawę Zamawiającemu do żądania odkrycia robót i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy, 10) do zgłaszania zamiaru wykonania robót zamiennych do Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. Powyższa zamiana musi uzyskać akceptację Zamawiającego i Inspektora Nadzoru, 11) przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonanych robót, 12) niezwłocznego uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, 13) dostarczenia na żądanie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego własnym kosztem i staraniem wszelkich pomiarów, atestów i niezbędnych badań (wykonane przez właściwe i niezależne jednostki badawcze). 7. Złom pochodzący z rozbiórek będzie stanowić własność Zamawiającego. Inne materiały pochodzące z rozbiórek, które można w jakikolwiek sposób odzyskać, wykorzystać lub zbyć stanowić będą własność Zamawiającego i od jego decyzji zależy, czy te materiały zatrzyma. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania tych materiałów i w razie dyspozycji o niezatrzymywaniu ich przez Zamawiającego do ich wywiezienia i utylizacji na własny koszt. 8. Zamawiający wymaga, aby odpady powstałe w wyniku realizacji robót były przetransportowane i zmagazynowane w miejscu unieszkodliwiania odpadów. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu stosownych dokumentów. 9. W przypadku składania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu wzorów gwarancji do akceptacji. 10. W oferowanej cenie ofertowej należy przewidzieć koszt robót przygotowawczych (np. zabezpieczenie placu budowy, ustawienie obiektów i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, zabezpieczenie istniejących obiektów przed uszkodzeniami, utrzymanie zaplecza i terenu budowy (dostawa wody, usuwanie ścieków, wywóz śmieci, organizacja zaplecza socjalnego, oświetlenie, zasilanie w energię elektryczną), koszty wywozu i utylizacji odpadów powstałych w wyniku realizacji robót, jak również wszelkich opłat związanych z odbiorem robót oraz dopuszczeniem inwestycji do użytkowania, np. opłaty za czynności odbiorowe, itp.; 11. Wykonawca zamówienia winien przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. Bezwzględnie należy zapoznać się z dokumentacją techniczną (budowlaną) zadania. Zamawiający informuje, iż istnieje możliwość dokonania wizji lokalnej w celu zapoznania się z zakresem prac i warunkami ich wykonania. 12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: 1) dokumentacja projektowa składająca się z projektów budowlano-wykonawczych, 2) przedmiary robót, 3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w części zawierającej zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 13. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia technologia robót przy realizacji przedmiotu zamówienia zostaje opisana poprzez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie przykładowym i stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia poprzez zastosowanie materiałów równoważnych. Zamawiający przez podanie nazw własnych produktów, określa minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe oraz jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie urządzeń, estetyka itp.) jakim powinny odpowiadać materiały równoważne, aby spełniały stawiane wymagania. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca może, przy pomocy innych dokumentów wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymogi wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych. 14. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 15. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 16. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 17. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 18. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp. 19. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części lub całości niniejszego zamówienia podwykonawcom, zobowiązany jest do wskazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 20. Postępowanie jest prowadzone wg zasad określonych w art. 24aa Pzp, tj. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł ( słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu - wpłata przelewem na konto Zamawiającego 46 1020 4564 0000 5102 0060 0619 PKO BP S.A. o/Wieruszów; 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 110). 3.Sposób przekazania: Przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. Dokument potwierdzający wniesie wadium należy dołączyć do oferty. 4.Dokument w formie poręczenia lub gwarancji winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. 5.Gwarancja lub poręcznie muszą być nieodwołalne, bezwarunkowe, realizowane na pierwsze pisemne wezwanie zamawiającego
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Wypełniony druk „Formularz ofertowy”, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie; 2.Kosztorys ofertowy, 3.Dokument potwierdzający wniesienie wadium, 4.Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie, 5.Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy). Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 Pzp).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach