Przetargi.pl
Remont sal gimnastycznych w Szkole Podstawowej nr 120 w Łodzi

Szkoła Podstawowa Nr 120 ogłasza przetarg

 • Adres: 91-503 Łódź, Centralna
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 659 71 20, 794 120 500, , fax. 42 659 71 20
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa Nr 120
  Centralna 40
  91-503 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 659 71 20, 794 120 500, , fax. 42 659 71 20
  REGON: 00021427300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.sp120lodz.wikom.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont sal gimnastycznych w Szkole Podstawowej nr 120 w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remont sal gimnastycznych w Szkole Podstawowej nr 120 w Łodzi 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w: a) opis przedmiotu zamówienia –załącznik nr 10 do SIWZ, b) specyfikacja technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 11 do SIWZ, c) przedmiar robót – załącznik 12 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Spełnienie warunku zostanie dokonane na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach