Przetargi.pl
Wykonanie prac remontowych kamienno -betonowych obrzeży kwater i kamiennych krzyży Cmentarza Wojennego przy ul. Mickiewicza w Sandomierzu wpisanego do rejestru zabytków

Gmina Miejska Sandomierz ogłasza przetarg

 • Adres: 27-600 Sandomierz, Plac Poniatowskiego 3
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 015 6440100 , fax. 015 6440100
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Sandomierz
  Plac Poniatowskiego 3 3
  27-600 Sandomierz, woj. świętokrzyskie
  tel. 015 6440100, fax. 015 6440100
  REGON: 83040992700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.sandomierz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie prac remontowych kamienno -betonowych obrzeży kwater i kamiennych krzyży Cmentarza Wojennego przy ul. Mickiewicza w Sandomierzu wpisanego do rejestru zabytków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. Prace polegać będą na: - oczyszczeniu powierzchni istniejących płytek kamiennych odspojonych od betonowego murka, - demontażu płytek kamiennych ruchomych, - naprawy uszkodzonych fragmentów murka betonowego, - wymianie płytek kamiennych uszkodzonych, - montażu płytek kamiennych na powierzchni murka betonowego na zaprawie mrozoodpornej, - zabezpieczeniu powierzchni kamiennych płytek impregnatem hydrofobowym, - wykonaniu drenaży przy podstawie murka, oczyszczeniu i naprawie kamiennych krzyży, wykonaniu dokumentacji fotograficznej ilustrującej wykonanie określonego zadania w wersji papierowej i elektronicznej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452123140
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie wymagane
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ust.1 i 2 ustawy - prawo zam. publ., spełniają wymogi art. 22 ust.1 oraz wymogi określone w SIWZ, a w szczególności: - w okresie ostatnich 5-ciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonali co najmniej 1 potwierdzoną referencjami inwestycję odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robocie budowlanej stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia o wartości minimum 60 000 zł każda, z podaniem jej wartości, daty i miejsca wykonania, - posiadają co najmniej 1 referencję dot. w/w robót potwierdzającą, iż zostały one wykonane z należytą starannością z podaniem wartości robót, daty i miejsca wykonania oraz zamawiającego, - posiadają uprawnienia do wykonywania prac przy obiektach zabytkowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 09 czerwca 2004r. - kierownik robót jest wpisany na listę właściwej izby samorządu zawodowego. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły - Spełnia bądź nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego z warunków spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania oraz uznanie jego oferty za odrzuconą. Wykonawca udzieli minimum 3-letniej gwarancji na wykonane roboty
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony formularz ofertowy. 2) Kosztorys ofertowy. 3) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. 4) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres działalności jest krótszy- to w tym okresie, robót odpowiadających swoim rodzajem i wartością robocie budowlanej robocie budowlanej stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia-, co najmniej 1 o wartości min. 60 000,00 zł 5) Co najmniej 1 referencja dot. robót wymienionych w wykazie jw. potwierdzająca, iż zostały one wykonane z należytą starannością z podaniem wartości robót, daty i miejsca wykonania oraz zamawiającego. 6) Kserokopia uprawnień do wykonywania prac przy obiektach zabytkowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 09 czerwca 2004r. 7) Kserokopia wpisu kierownika robót na listę właściwej izby samorządu zawodowego. 8) Oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 - ustawy - prawo zam.publ. 9) Oświadczenie wykonawcy o niewykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - prawo zamówień publicznych. 10) Oświadczenie wykonawcy o zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i przyjęciu jej bez zastrzeżeń- na formularzu oferty. 11) Oświadczamy, o zapoznaniu się z obiektem wskazanym w SIWZ i uzyskaniu wszelkich informacje konieczne do przygotowania ofert- na formularzu oferty. 12) Oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiarem robót- na formularzu oferty. 13) Oświadczenie o związaniu ofertą - na formularzu oferty. 14) Oświadczenie o tajności części oferty - na formularzu oferty. (w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) 15) Upoważnienie do podpisania oferty (o ile nie wynika z innych załączonych do oferty dokumentów, lub pełnomocnictwo - w przypadku konsorcjum). 16) Parafowany projekt umowy I. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w punkcie 3, j. w. /KRS lub wpis do ewidencji działalności gosp., / - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, Dokumenty, o których mowa w pkt. I lit. a winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. II. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentu, o których mowa w pkt. I lit. a, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Data wystawienia takiego dokumentu winna odpowiadać datom dokumentów wymienionych w pkt.1 jw.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.sandomierz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach