Przetargi.pl
Dostawa i montaż systemu zarządzania parkingiem wielopoziomowym przy Placu Konstytucji 3 Maja w Kielcach.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 25-619 Kielce, ul. Młoda 28
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3450781 , fax. 041 3451494
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o.
  ul. Młoda 28 28
  25-619 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3450781, fax. 041 3451494
  REGON: 29041646000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.puk-kielce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż systemu zarządzania parkingiem wielopoziomowym przy Placu Konstytucji 3 Maja w Kielcach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż systemu zarządzania parkingiem wielopoziomowym przy Placu Konstytucji 3 Maja w Kielcach. Zakres zamówienia obejmuje między innymi nastepujace elementy składowe systemu: 1. Wjazd: - urzadzenia kontroli wjazdu - 2szt. - technologia: pasek magnetyczny steruje rogatką, wydaje bilety jednorazowe, obsługuje karty stałego klienta, - barierki parkingowe o dł. do 3,0m (łamane, wysokość ok. 2,0m po zgięciu) - 2szt. 2. Wyjazd: - urzadzenie kontroli wyjazdu 2 szt. - technologia; pasek magnetyczny steruje rogatką, odczyt, obsługa kart stałego klienta i biletów jednorazowych, - barierki parkingowe o dł. do 3,0m (łamane, wysokość ok. 2,0m po zgięciu) - 2szt. 3. Wejścia na parking: - kasy automatyczne ( bileterki) - 2szt. Szczegółowa specyfikacja dostawy określona jest w zał. nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452233009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 5000,00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie moga się ubiegać wykonawcy, którzy: 1.Spełniają warunki określone w art.22 ust.1 ustawy pzp. i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 i 2 ustawy pzp. 2.Posiadają doswiadczenie zawodowe rozumiane jako należyte wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jezeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie- co najmniej jednego zamówienia odpowiadającego przedmiotowi niniejszego zamówienia tzn. wykonali system zarządzania parkingiem o pojemności min.300 samochodów potwierdzonego referencjami o należytym wykonaniu zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia, że wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: 1. Szczegółowy opis oferowanego systemu zarządzania parkingiem wraz ze specyfikacją zastosowanych urządzeń. 2. Oswiadczenie z art.22 ust.1 ustawy ( zał. nr 2 do SIWZ). 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 4. Wykaz wykonanych dostaw - zał. nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.puk-kielce.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach