Przetargi.pl
Aranżacja i wykonanie mebli.

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach ogłasza przetarg

 • Adres: 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 5
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3497277 , fax. 041 3497278
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach
  ul. Żeromskiego 5 5
  25-369 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3497277, fax. 041 3497278
  REGON: 00000140700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Aranżacja i wykonanie mebli.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest aranżacja i wykonanie mebli.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 390000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: wadium w wysokości 800 PLN
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą uczestniczyć Wykonawcy spełniający następujące warunki: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, tzn. prowadzą działalność o charakterze odpowiadającym przedmiotowi niniejszego zamówienia 2.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobo?wiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału tech-nicznego i osób zdol?nych do wykonania zamówienia, tzn. w okresie ostatnich 3 lat wykonali minimum 2 zamówienia o wielkości i charakterze odpowiadającym przedmiotowi niniejszego zamówienia i dysponują minimum 1 projektantem wnętrz. 3.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tzn. nie zalegają z opłacaniem podatków i opłat na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, oraz są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 100 000 PLN. 4.nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych. 5.udzielą minimum 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia, 6.udzielą minimum 12 miesięcznej rękojmi na przedmiot zamówienia 7. spełniają warunki udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem na składanie ofert. 2) Umowa Spółki Cywilnej, jeżeli działalność prowadzona jest w takiej formie. 3) Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 4) Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 5) Zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia usług i dostaw odpowiadających wartością i zakresem rzeczowym przedmiotowi zamówienia (minimum dwie usługi i dostawy ), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców oraz dokumentami potwierdzającymi, że usługi i dostawy te zostały wykonane należycie. 7) Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę minimum 100 000,00 zł. 8) Wzór karty gwarancyjnej zawierający również warunki rękojmi 9) Oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Jakość materiałów użytych do wykonania mebli
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach