Przetargi.pl
Wykonanie prac porządkowych na obiektach mostowych znajdujących się w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez WZDW w Poznaniu

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wydział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 61-623 Poznań, ul. Wilczak
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 826 53 92 , fax. 61 826 53 92; 61 852 01 31
 • Data zamieszczenia: 2019-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wydział Zamówień Publicznych
  ul. Wilczak 51
  61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 826 53 92, fax. 61 826 53 92; 61 852 01 31
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wzdw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie prac porządkowych na obiektach mostowych znajdujących się w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez WZDW w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie prac porządkowych na obiektach mostowych znajdujących się w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez WZDW w Poznaniu. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości obiektów mostowych i ich otoczenia w zakresie: a) sprzątanie – nawierzchni jezdni, nawierzchni chodników, dylatacji i szczelin dylatacyjnych, wpustów, ław podłożyskowych, stożków umocnionych i nieumocnionych, schodów skarpowych, zakotwień kabli sprężających, elementów skratowań na obiektach stalowych; b) mycie wyposażenia obiektów – balustrady, bariery mostowe, gzymsy, oznakowanie ,zamontowane na obiekcie, konstrukcyjnych elementów znajdujących się do 2m nad nawierzchnią jezdni oraz elementów konstrukcyjnych dostępnych z poziomu chodników (np. gzymsy) i jezdni znajdujących się poniżej poziomu jezdni, c) koszenie powierzchni zielonych – stożków nieumocnionych, skarp, powierzchni w obrębie 1,50 m od obrysu stożków.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90611000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: Część I – 700,00 PLN (słownie złotych: siedemset i 00/100). Część II – 2.000,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące i 00/100). Część III – 400,00 PLN (słownie złotych: czterysta i 00/100). Część IV – 400,00 PLN (słownie złotych: czterysta i 00/100). Część V– 1.000,00 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc i 00/100). Część VI – 500,00 PLN (słownie złotych: pięćset i 00/100). Część VII – 800,00,00 PLN (słownie złotych: osiemset i 00/100). Część VIII – 1.000,00 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc i 00/100). Część IX – 600,00 PLN (słownie złotych: sześćset i 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach