Przetargi.pl
Dostawa fabrycznie nowego mobilnego agregatu pompowego na przyczepie samochodowej wraz z osprzętem (rok produkcji nie starszy niż 2016).

GWDA spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 64-920 Piła, ul. Na Leszkowie
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 67 213 61 54 , fax. 67 212 45 59
 • Data zamieszczenia: 2019-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GWDA spółka z o.o.
  ul. Na Leszkowie 4
  64-920 Piła, woj. wielkopolskie
  tel. 67 213 61 54, fax. 67 212 45 59
  REGON: 57205134200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gwda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: sp. z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa fabrycznie nowego mobilnego agregatu pompowego na przyczepie samochodowej wraz z osprzętem (rok produkcji nie starszy niż 2016).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Szczegółowy opis sprzętu wraz z opisem parametrów technicznych określa załącznik nr 1 do umowy. 2. Zakres zamówienia obejmuje: a) dostawę mobilnego agregatu pompowego na teren zakładu Zamawiającego; b) przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji agregatu. 3. Wykonawca dostarczy wraz z oferowana maszyną: instrukcję obsługi i katalog części zamiennych w języku polskim.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42122130-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 2.150,00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczególnych wymagań. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 2. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu Ustawy Pzp z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2014r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. 3. Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz. 4. Dokumenty potwierdzające, oddanie wykonawcy do dyspozycji określonych zasobów (np. zobowiązanie), jeżeli wykonawca, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy Pzp. 5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy – zgodne w treści z załącznikiem nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach