Przetargi.pl
Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz odczynników chemicznych w ramach realizacji projektu INNCHEM – rozwój kompetencji doktorantów kluczowych w pracy o charakterze badawczo-rozwojowym, POWR.03.02.00-00-I023/17 (przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części)

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8294440 , fax. 61 8294012
 • Data zamieszczenia: 2019-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
  ul. Wieniawskiego 1
  61-712 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8294440, fax. 61 8294012
  REGON: 12933300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amu.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz odczynników chemicznych w ramach realizacji projektu INNCHEM – rozwój kompetencji doktorantów kluczowych w pracy o charakterze badawczo-rozwojowym, POWR.03.02.00-00-I023/17 (przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz odczynników chemicznych w ramach realizacji projektu INNCHEM – rozwój kompetencji doktorantów kluczowych w pracy o charakterze badawczo-rozwojowym, POWR.03.02.00-00-I023/17 (przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części): - Część 1 - Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego. Przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr A do SIWZ. Załącznikiem stanowiącym integralną część przyszłej umowy będzie wykaz przedmiotu zamówienia wskazujący pozycje i ceny jednostkowe zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku Nr 2a. - część 2 - Dostawa odczynników chemicznych. Przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr A do SIWZ. Załącznikiem stanowiącym integralną część przyszłej umowy będzie wykaz przedmiotu zamówienia wskazujący pozycje i ceny jednostkowe zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku Nr 2b. Oferta musi uwzględniać wszystkie pozycje załącznika nr 2a i/lub 2b do SIWZ. Oferty niekompletne zostaną odrzucone jako nie spełniające wymogów opisu istotnych warunków zamówienia. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Wydziału Chemii, ul. Umultowska 89b, 61-614 Poznań. Cena oferty obejmuje transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz wszelkie inne opłaty. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego dostarczy opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia zawierający wszelkie niezbędne informacje umożliwiające ocenę zgodności oferty z opisem przedmiotu zamówienia – załączniki nr A do SIWZ (tj. należy podać pełną nazwę produktu, nr katalogowy i nazwę producenta itp). Wyżej wymienionych dokumentów nie należy załączać do oferty. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu ich dostarczenia. Warunki minimalne gwarancji i wymiany reklamacyjnej zostały określone w załączniku nr 4 do SIWZ (Istotne postanowienia umowy). Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Wykonawca może zaoferować odczynnik o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych, spełniający minimalne parametry określone przez Zamawiającego w załącznikach nr A do SIWZ. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe Wykonawca może zaoferować asortyment równoważny nie gorszy niż asortyment wskazany przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, że wszystkie ewentualnie podane w SIWZ bądź innym integralnym z SIWZ dokumencie, nazwy własne materiałów (wyrobów) nie mają na celu naruszenia art. 29 i art. 7 ustawy Pzp, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Należy rozumieć to jako określenie wymaganych minimalnych parametrów użytkowych, funkcjonalnych i technicznych lub standardów jakościowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33000000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: - część 1 - 300,00 PLN (słownie: trzysta złotych 00/100), - część 2 - 700,00 PLN (słownie: siedemset złotych 00/100). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: 24 1090 1362 0000 0001 3652 2885; b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. 2018, poz. 110).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: wypełniony formularz ofertowy, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy – załącznik nr 1 do SIWZ formularz cenowy i opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2a i 2b do SIWZ oświadczenie o niewykluczeniu – załącznik nr 3 do SIWZ oświadczenie o podwykonawcach – załącznik nr 3a (jeżeli dotyczy) dowód wniesienia wadium pełnomocnictwo jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach