Przetargi.pl
"Budowa ulic: Drzymały i części ul. Hubego"

Gmina Miasto Złotów ogłasza przetarg

 • Adres: 77-400 Złotów, al. Piasta
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 67 263 21 49 wew. 31 , fax. 67 265 00 25
 • Data zamieszczenia: 2019-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Złotów
  al. Piasta 1
  77-400 Złotów, woj. wielkopolskie
  tel. 67 263 21 49 wew. 31, fax. 67 265 00 25
  REGON: 52544100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.zlotow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Budowa ulic: Drzymały i części ul. Hubego"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa ulic: Drzymały i części ul. Hubego”. 1.A . Zakres ul. Drzymały. 1.A.1. – Branża drogowa: 1.2. Przedmiot inwestycji Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej – ul. Drzymały w Złotowie. Obiekty zlokalizowane są w Złotowie, na działkach nr: 633, 626/2, 676/2, obręb 93. 1.3. Opis stanu istniejącego Istniejąca droga gminna posiada nawierzchnię bitumiczną szerokości 3,0 m. Profil istniejącej drogi dostosowany jest do istniejącego terenu z odprowadzeniem wód opadowych do wpustów ulicznych oraz na przyległy teren w granicach działki inwestora. Nawierzchnia bitumiczna charakteryzuje się lokalnie zniszczeniem charakteryzującym się spękaniem nawierzchni. W części odcinka droga posiada kanalizację deszczową. Brak jest utwardzonych chodników oraz wjazdów na posesje, co powoduje utrudnione korzystanie z drogi przez mieszkańców. W pasie drogowym znajduje się infrastruktura techniczna: - sieć wodociągowa, - sieć kanalizacji sanitarnej, - sieć energetyczna napowietrzna oraz podziemna z oświetleniem ulicznym - sieć telekomunikacyjna - sieć Asta - sieć gazowa. Projektowana budowa ma na celu poprawić dojazd do nieruchomości oraz dojścia dla pieszych. Inwestycja zlokalizowana jest w obrębie działek pasa drogowego na terenie przeznaczonym dla komunikacji publicznej. 1.4. Projektowane zagospodarowanie terenu Przebudowa drogi polegać będzie na wykonaniu nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA8 gr. 3 cm o szer. 5,50 m. Wzdłuż drogi po stronie lewej projektuje się chodnik o szerokości 2,0 m oddzielony od jezdni krawężnikiem betonowym wystającym 15x30 cm. Zaprojektowano zjazdy indywidualne do posesji oddzielone od jezdni krawężnikiem betonowym zaniżonym 15x22 cm. Odwodnienie drogi zaprojektowano poprzez budowę kanalizacji deszczowej z wpustami deszczowymi zlokalizowanymi w ścieku z kostki brukowej betonowej szer. 50 cm. Na pozostałym terenie zaprojektowano tereny zielony jako strefę biologicznie czynną. A.2 – Kanalizacja deszczowa 2. Przedmiot inwestycji Zadanie swym zakresem obejmuje budowę odcinka sieci grawitacyjnej kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami deszczowymi oraz inspekcyjnymi w obrębie pasa drogowego od 0+000 km do 0+272 km. W celu właściwego zaprojektowania sieci określono przepływy obliczeniowe ścieków deszczowych oraz dobrano odpowiednie średnice i spadki rurociągów, które w prawidłowy sposób umożliwią odprowadzenie wód opadowych i roztopowych. 2.3. Opis stanu istniejącego Ulica objęta inwestycją znajduje się w terenie zabudowanym przez budynki mieszkalne jednorodzinne oraz budynki gospodarcze. Przekrój drogowy bez krawężników i chodników. W chwili obecnej wody opadowe i roztopowe odprowadzane są przez system spadków podłużnych i poprzecznych na istniejący teren w granicach działki inwestora oraz lokalnie do wpustów ulicznych. W obrębie pasa drogowego przebiegają sieci: kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowa, gazowa, teletechniczna oraz elektroenergetyczna. 2.4. Opis stanu projektowanego W celu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego projektuje się szereg spadków kierujących wody do projektowanych studzienek deszczowych Wavin Tegra 425 wyposażonych we włazy żeliwne D400, a następnie do kanałów kanalizacji deszczowej. Na sieci projektuje się budowę studzienek inspekcyjnych Wavin Tegra 600. Studzienki zaprojektowano w punktach włączenia przykanalików od studzienek deszczowych do kolektora deszczowego oraz w miejscach zmiany trasy lub spadków kanałów. Ścieki deszczowe poprzez projektowaną sieć należy odprowadzić do sieci istniejącej. Sieć kanalizacyjną należy prowadzić wg części rysunkowej. Studzienki S1 (114.78/112.38) oraz S3 (115.25/112.04) należy wbudować w istniejący kolektor DN400 używając adapterów kanalizacyjnych PCV rura PVC/kielich rura kamionkowa lub rura PVC/kielich rura beton. Zaprojektowane spadki przewodów zapewnią wymaganą prędkość samooczyszczania kanałów. Przewiduje się również likwidację istniejącego kolektora deszczowego DN200. UWAGA: Wykonawca po zakończeniu robót opracuje powykonawcze zestawienie robót z podaniem następujących parametrów: długość sieci deszczowe z podziałem na średnice i podaniem rozwiązania materiałowego, ilość i średnica studni, ilość wpustów ulicznych, łączna długość odwodnień liniowych oraz łączny koszt wykonania kanalizacji deszczowej (netto zł). 3.B – Zakres ul. Hubego 3.B.1 – Branża drogowa: 3.2. Przedmiot i zakres inwestycji Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy odcinka ulicy Michała Hubego w Złotowie. Inwestycja polegać będzie na: • Odcięciu krawędzi konstrukcji istniejącej jezdni bitumicznej wraz z rozbiórką konstrukcji jezdni celem jej wyrównania, • Rozebraniu części konstrukcji nawierzchni na potrzeby budowy dwóch wpustów deszczowych wraz z przyłączami do istniejącej kanalizacji deszczowej – projekt odwodnienia branży sanitarnej w osobnym opracowaniu; • Rozebraniu nawierzchni istniejących zjazdów z kostki betonowej i z płyt betonowych; • Wykonaniu koryta pod nowe konstrukcje: jezdni na poszerzeniach, zabruku (w postaci wyspy rozdzielającej), zjazdów, placu utwardzonego oraz dojścia do posesji; • Wykonaniu rowków pod krawężniki oraz ustawieniu krawężników; • Przełożeniu nawierzchni zjazdów z kostki betonowej oraz placu utwardzonego z ażurowych płyt betonowych celem dopasowania wysokościowego do ustawionych krawężników z zachowaniem normatywnych spadków; • Budowie konstrukcji zjazdów i dojścia do posesji o nawierzchni z kostki betonowej; • Budowie konstrukcji zabruku w postaci wyspy centralnej w końcowym fragmencie przebudowywanego odcinka drogi; • Budowie konstrukcji placu utwardzonego na zamknięciu ulicy od strony północnej; • Odtworzeniu konstrukcji jezdni w miejscu jej rozbiórki oraz budowa nowej konstrukcji na poszerzeniach; • Zagospodarowaniu terenów nieutwardzonych (rozplantowanie ziemi i wysiew trawy); • Wykonaniu elementów organizacji ruchu (znaki pionowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu – wg projektu zmiany stałej organizacji ruchu); Celem inwestycji jest poprawa warunków odwodnienia elementów drogi oraz uporządkowanie istniejącego terenu nieutwardzonego. Budowa krawężników na krawędzi jezdni uniemożliwi spływ wody opadowej na istniejące zjazdy z drogi oraz nieutwardzoną część pasa drogowego. Ponadto ujednolicona zostanie szerokość jezdni. Obszar planowanej inwestycji znajduje się w północno-zachodniej części miasta Złotowa na os. Zamkowym. Zakres opracowania obejmuje teren pasa drogowego odcinka ulicy Michała Hubego w Złotowie (dz. nr 676 obręb nr 93). 3.3. Opis stanu istniejącego Przedmiotowy odcinek drogi ul. Michała Hubego o długości ok. 94 m stanowi odnogę zasadniczej ulicy Michał Hubego. Zlokalizowany jest w jej środkowym fragmencie po jej północnej stronie. Droga na tym odcinku na pierwszych 52 m licząc od krawędzi jezdni zasadniczej ul. M. Hubego posiada jezdnię szerokości ok. 5,5 - 7,5 m. W dalszej części drogi posiada dwie jezdnie szerokości ok. 3,0 ÷ 3,3 m przedzielone pasem nieutwardzonym o zmiennej szerokości od 1,0 do 5,5 m. Na całej długości jezdnia nie posiada krawężników. Po obu stronach jezdni znajdują się zjazdy indywidualne do przyległych posesji. Część z nich (po stronie wschodniej) ma powierzchnię nieutwardzoną lub częściowo utwardzoną kostką betonową lub płytami betonowymi. Po stronie zachodniej zjazdy posiadają nawierzchnię z kostki betonowej. Brak jest chodników, jezdnia pełni funkcję ciągu pieszo-jezdnego. Cała ulica Michała Hubego wraz z przebudowywanym odcinkiem znajduje się w strefie ruchu uspokojonego, o czym stanowią ustawione znaki B-43 (ograniczenie prędkości do 30 km/h). 3.4. Opis stanu projektowanego 3.4.1. Ogólne parametry techniczne: - Szerokość projektowanej jezdni na odcinku od km 0+000 do km 0+052: 5,5 m; - Szerokość jezdni na długości zabruku (wyspy rozdzielającej): 3,0 m z poszerzeniem na łuku do 5,0 m; - Szerokość zabruku (wyspy rozdzielającej): od 2,0 do 5,5 m; - Spadki poprzeczne jezdni – bez zmian ( od ok. 1,0% do ok. 3,0%); - Spadki poprzeczne zjazdów: zmienne od 1,5% do 3% - dopasować do projektowanej wysokości krawężnika jezdni oraz wysokości na graniczy pasa drogowego; - Spadek poprzeczny zabruku: strona lewa 2%, strona prawa – dopasować; 4.B.2 – Kanalizacja deszczowa 4.1. Przedmiot i zakres inwestycji Przedmiotem realizacji jest budowa rurociągu sieci kanalizacji deszczowej w ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa odcinka ulicy Michała Hubego w Złotowie”. Odbiornikiem ścieków opadowych z projektowanego układu będzie istniejący system kanalizacji kd 250, przebiegający w działce drogowej gminnej oznaczonej numerem ewidencyjnym 676/2 w miejscowości Złotów. 4.4.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu Obecnie w sąsiedztwie planowanej inwestycji istnieje sprawnie funkcjonujący system odprowadzenia wód opadowych. Z uwagi na projektowane zagospodarowanie części działki nr ewid. 676/2 planuje się rozbudowę systemu kanalizacji deszczowej, polegającą na budowie: - rurociągu o średnicy o 200 mm i długości L= 27,50 m; - rurociągu o średnicy o 160 mm i długości L= 10,50 m; - studzienek ulicznych wpustowych w ilości 2 sztuk; - studzienek tworzywowych zbiorczych i kierunkowych w ilości 2 sztuk. W zakresie stanu istniejącego stwierdza się, że planowana inwestycja skupiająca się wyłącznie na robotach branży sanitarnej zlokalizowana została w pasie drogi gminnej, gdzie zlokalizowana jest infrastruktura podziemna (wodociągi, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, kable energetyczne, telekomunikacyjne, gaz) Nie przewiduje się, aby przedsięwzięcie polegające na budowie systemu kanalizacji deszczowej zmieniło dotychczasowy stan i sposób użytkowania terenu. Nie przewiduje się wycinki drzew, ani zmiany stosunków wodnych w gruncie. Na całym obszarze inwestycji występują studnie kanalizacyjne, skrzynki zaworów wodociągowych, gazowych, studnie telekomunikacyjne. Większość z tych obiektów jest wysokościowo dopasowana do otaczającego terenu. Wszystkie urządzenia uzbrojenie podziemnego należy poddać regulacji wysokościowej w celu dopasowania ich do wysokości projektowanych nawierzchni. 4.4.3. Charakterystyka inwestycji Inwestycja, w ramach której przewiduje się budowę systemu sieci kanalizacji deszczowej, została zlokalizowana na terenie miejscowości Złotów. Projektowaną kanalizację wytrasowano w pasie drogi gminnej – działka nr ewid. 676/2. Projektowany układ będzie w sposób punktowy odbierał zalegającą wodę opadową i grawitacyjnie transportował ją do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej kd250 zlokalizowanej w ulicy Michała Hubego. Realizacja inwestycji nie zmieni dotychczasowego układu komunikacyjnego, ani ukształtowania terenu i zagospodarowania zieleni. UWAGA: Wykonawca po zakończeniu robót opracuje powykonawcze zestawienie robót z podaniem następujących parametrów: długość sieci deszczowe z podziałem na średnice i podaniem rozwiązania materiałowego, ilość i średnica studni, ilość wpustów ulicznych, łączna długość odwodnień liniowych oraz łączny koszt wykonania kanalizacji deszczowej (netto zł). 4.5.B.3 – Oświetlenie drogowe 4.5.1. Przedmiot i zakres inwestycji Przedmiotem realizacji jest budowa oświetlenia ulicznego w ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa odcinka ulicy Michała Hubego w Złotowie” w gminnej działce drogowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 676/2 w miejscowości Złotów. 4.5.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu Na terenie inwestycji zamontowana jest jedna oprawa oświetleniowa właścicielem której jest ENEA – Oświetlenie Sp. z o.o. / Piła. Oprawę tę wraz z wysięgnikiem należy zdemontować i przekazać właścicielowi. (zakres nie ujęty w załączonym przedmiarze). Demontażu należy dokonać po uruchomieniu nowej linii oświetleniowej. 4.5.3. Opis stanu projektowanego 4.1. Ogólne parametry techniczne Zasilanie oświetlenia ulicznego realizowane będzie z istniejącego słupa oświetlenia parkowego zlokalizowanego na działce nr ewid. 39/3 obręb ewidencyjny 0093 Miasto Złotów, którego właścicielem jest Zamawiający. Zakres inwestycji zakłada wykonanie: - wykonanie kablowej linii zasilającej - montaż 3 kompletów: słup + wysięgnik + oprawa LED
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości ogółem: 18.000,00 PLN (słownie złotych: osiemnaście tysięcy 00/100), przed terminem składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2.1. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 9.1.4. 2.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.2.3. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów określających w szczególności: 2.3.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,2.3.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,2.3.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, 2.3.4. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 2, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 2.3.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach