Przetargi.pl
Wykonanie prac geodezyjnych na potrzeby Urzędu Gminy Kołbaskowo

Gmina Kołbaskowo ogłasza przetarg

 • Adres: 72-001 Kołbaskowo, Kołbaskowo 106
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 3119521 , fax. 091 3119510 w. 22
 • Data zamieszczenia: 2014-02-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kołbaskowo
  Kołbaskowo 106 106
  72-001 Kołbaskowo, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 3119521, fax. 091 3119510 w. 22
  REGON: 00053619590981
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kolbaskowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie prac geodezyjnych na potrzeby Urzędu Gminy Kołbaskowo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych w następujących zadaniach: Zadanie nr 1 - Wykonanie wtórnika mapy zasadniczej w skali 1:1000 (wektoryzacja rastra mapy zasadniczej) dla terenów w obrębie Kamieniec i Kołbaskowo o powierzchni ok. 55 ha do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla terenu nie mającego pokrycia mapą zasadniczą wymagane jest jej założenie. Zadanie należy wykonać zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kołbaskowo Nr XXXII/400/2013 z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zakres opracowania określa załącznik graficzny w skali 1:5000. Wtórnik należy wykonać w wersji cyfrowej na nośniku CD lub DVD (pliki DXF, DWG, JPG). Zadanie Nr 2 - Wykonanie wznowienia części granicy działki (2 punktów granicznych zgodnie z załącznikiem) o nr ewidencyjnym 2/26, obręb Przecław. Analiza i obliczenie powierzchni zajętej przez użytkownika działki sąsiedniej nr 2/171, obręb Przecław. Zadanie Nr 3 - Wykonanie scalenia i podziału nieruchomości na obszarze miejscowości Warzymice gminie Kołbaskowo w granicach obszaru określonego symbolem elementarnym 36.KDW w §46 uchwały Rady Gminy Kołbaskowo Nr XIII/155/08 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Warzymice w gminie Kołbaskowo (Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. z 2008 r. Nr 55, poz. 1264). Scaleniem i podziałem objęte będą części następujących nieruchomości - działek gruntu w obrębie Warzymice o numerach ewidencyjnych: a) 210/9, b) 91/16, c) 91/17, d) 91/18 Zewnętrzne granice nieruchomości objętych scaleniem i podziałem oznaczone są kolorem zielonym na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Kołbaskowo Nr XXXI/388/2013 z dnia 28 października 2013 roku w sprawie przystąpienia i podziału nieruchomości w Warzymicach. Zadanie Nr 4 - Wykonanie scalenia i podziału nieruchomości na obszarze miejscowości Przecław w gminie Kołbaskowo w granicach obszaru określonego symbolami elementarnymi 34.KD.D i 35.KD.L w § 42 i § 43 uchwały Rady Gminy Kołbaskowo Nr XXV/329/2013 z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Przecław w gminie Kołbaskowo (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz.1888). Scaleniem i podziałem objęte będą nieruchomości - działki gruntu w obrębie Przecław o numerach ewidencyjnych: a) w przypadku symbolu elementarnego 34.KD.D część 3/28, część 3/29, część 3/148, 3/149, część 3/153, część 3/154, b) w przypadku symbolu elementarnego 35.KD.L część 3/28, część 3/77, część 3/95, 3/160 Zewnętrzne granice nieruchomości objętych scaleniem i podziałem oznaczone są kolorem żółtym (35.KD.L) i kolorem różowym (34.KD.D) na mapie, stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Kołbaskowo NR XXXIV/427/2014 z dnia 3 lutego 2014 roku w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości w Przecławiu. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania. Za wykonanie (zakończenie prac) uważa się przedstawienie protokołu z utrwalenia nowych punktów granicznych oraz dostarczenie wykazu zmian danych ewidencyjnych z klauzulą Dokument przeznaczony do dokonania wpisu w księdze wieczystej. Wyżej wymienione prace będą wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności ustawy z dn. 17.05.1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 700000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kolbaskowo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach