Przetargi.pl
Wykonanie prac budowlanych remontowo-konserwacyjnych na nieruchomościach zarządzanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS Sp. z o.o.

Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS Sp. z. o o ogłasza przetarg

 • Adres: 16-400 Suwałki, Wigierska
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 87 563 50 00, , fax. 87 563 50 79
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS Sp. z. o o
  Wigierska 32
  16-400 Suwałki, woj. podlaskie
  tel. 87 563 50 00, , fax. 87 563 50 79
  REGON: 36336992000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbm.suwalki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie prac budowlanych remontowo-konserwacyjnych na nieruchomościach zarządzanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych remontowo konserwacyjnych na nieruchomościach zarządzanych przez ZBM w Suwałkach TBS Sp. z o.o. będących własnością: - Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS Sp. z o.o. - Gminy Miasta Suwałki - Skarbu Państwa - Wspólnot Mieszkaniowych. 2. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawców na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy. 3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZOSTAŁ PODZIELONY NA TRZY CZĘŚCI. CZĘŚĆ 1 – REJON 1 - Wykonanie prac budowlanych remontowo konserwacyjnych na nieruchomościach zarządzanych przez ZBM w Suwałkach TBS Sp. z o.o. 1) Szczegółowe obowiązki Wykonawcy określa projekt umowy – Załącznik nr 6 do SIWZ 2) Szczegółowy zakres prac do realizacji przez Wykonawcę określa Załącznik nr 1 do umowy stanowiący część składową specyfikacji. 3) Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki, Skarbu Państwa, ZBM w Suwałkach TBS Sp. z o.o. oraz Wspólnot Mieszkaniowych zawiera załącznik Nr 2 do umowy stanowiący część składową specyfikacji. 4) Prace remontowe winne być wykonywane zgodnie ze sztuką budowlaną i technologią zawartą w Polskich Normach dotyczących budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej, z zapewnieniem przez Wykonawcę odpowiedniego sprzętu i materiałów niezbędnych do wykonania powierzonych prac. 5) Zlecenia dotyczące konieczności wykonania prac remontowych obiektów w zakresie robót budowlanych zgłaszane będą Wykonawcy w formie pisemnej lub telefonicznie przez pracowników Działu Eksploatacji ZBM. 6) Wykonawca zobowiązany jest do codziennego kontaktu z pracownikami Działu Eksploatacji ZBM w godz. od 700 do 900 celem pisemnego potwierdzania zleconych robót. 7) W przypadku zaistniałych sytuacji zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub konstrukcji budynku zlecenia przyjmowane będą przez Wykonawcę telefonicznie. Wykonawca w trybie natychmiastowym przystąpi do wykonania niezbędnych czynności usuwających zaistniały stan zagrożenia. 8) Zamawiający określa okres gwarancji na wykonane roboty budowlane: minimalne 12 m-cy oraz maksymalne 24 m-ce licząc od dnia odbioru końcowego robót. CZĘŚĆ 2 - REJON 2 - Wykonanie prac budowlanych remontowo konserwacyjnych na nieruchomościach zarządzanych przez ZBM w Suwałkach TBS Sp. z o.o. 1) Szczegółowe obowiązki Wykonawcy określa projekt umowy – Załącznik nr 6 do SIWZ. 2) Szczegółowy zakres prac do realizacji przez Wykonawcę określa Załącznik nr 1 do umowy stanowiący część składową specyfikacji. 3) Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Suwałk, ZBM w Suwałkach TBS Sp. z o.o. oraz Wspólnot Mieszkaniowych zawiera załącznik Nr 2 do umowy stanowiący część składową specyfikacji. 4) Prace remontowe winne być wykonywane zgodnie ze sztuką budowlaną i technologią zawartą w Polskich Normach dotyczących budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej, z zapewnieniem przez Wykonawcę odpowiedniego sprzętu i materiałów niezbędnych do wykonania powierzonych prac. 5) Zlecenia dotyczące konieczności wykonania prac remontowych obiektów w zakresie robót budowlanych zgłaszane będą Wykonawcy w formie pisemnej lub telefonicznie przez pracowników Działu Eksploatacji ZBM. 6) Wykonawca zobowiązany jest do codziennego kontaktu z pracownikami Działu Eksploatacji ZBM w godz. od 700 do 900 celem pisemnego potwierdzania zleconych robót. 7) W przypadku zaistniałych sytuacji zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub konstrukcji budynku zlecenia przyjmowane będą przez Wykonawcę telefonicznie. Wykonawca w trybie natychmiastowym przystąpi do wykonania niezbędnych czynności usuwających zaistniały stan zagrożenia. 8) Zamawiający określa okres gwarancji na wykonane roboty budowlane: minimalne 12 m-cy oraz maksymalne 24 m-ce licząc od dnia odbioru końcowego robót. CZĘŚĆ 3 - REJON 3 - Wykonanie prac budowlanych remontowo konserwacyjnych na nieruchomościach zarządzanych przez ZBM w Suwałkach TBS Sp. z o.o. 1) Szczegółowe obowiązki Wykonawcy określa projekt umowy – Załącznik nr 6 do SIWZ 2) Szczegółowy zakres prac do realizacji przez Wykonawcę określa Załącznik nr 1 do umowy stanowiący część składową specyfikacji. 3) Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Suwałk, Skarbu Państwa, ZBM w Suwałkach TBS Sp. z o.o. oraz Wspólnot Mieszkaniowych zawiera załącznik Nr 2 do umowy stanowiący część składową specyfikacji. 4) Prace remontowe winne być wykonywane zgodnie ze sztuką budowlaną i technologią zawartą w Polskich Normach dotyczących budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej, z zapewnieniem przez Wykonawcę odpowiedniego sprzętu i materiałów niezbędnych do wykonania powierzonych prac. 5) Zlecenia dotyczące konieczności wykonania prac remontowych obiektów w zakresie robót budowlanych zgłaszane będą Wykonawcy w formie pisemnej lub telefonicznie przez pracowników Działu Eksploatacji ZBM. 6) Wykonawca zobowiązany jest do codziennego kontaktu z pracownikami Działu Eksploatacji ZBM w godz. od 700 do 900 celem pisemnego potwierdzania zleconych robót. 7) W przypadku zaistniałych sytuacji zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub konstrukcji budynku zlecenia przyjmowane będą przez Wykonawcę telefonicznie. Wykonawca w trybie natychmiastowym przystąpi do wykonania niezbędnych czynności usuwających zaistniały stan zagrożenia. 8) Zamawiający określa okres gwarancji na wykonane roboty budowlane: minimalne 12 m-cy oraz maksymalne 24 m-ce licząc od dnia odbioru końcowego robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości:  Część 1 - Rejon 1 – 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych),  Część 2 - Rejon 2 - 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych),  Część 2 - Rejon 3 - 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 tj. ze zm. ). Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Bank PEKAO S.A. Nr rachunku 14 1240 5211 1111 0010 6623 2587 w terminie do dnia 25 października 2019 r. do godz. 12:00 przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężnej należy złożyć w Sekretariacie Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o., ul. Wigierskiej 32, 16 – 400 Suwałki pok. 10 przed upływem terminu składania ofert. 3. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 4. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 (wg załącznika nr 5 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej może złożyć oświadczenie wraz z ofertą. 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 pkt. 1. 4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te realizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając, wraz z ofertą, zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Przedstawiony dokument, musi zawierać w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia. 7. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać: 1) wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 2) Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, 3) ustanowionego pełnomocnika oraz 4) zakres jego umocowania, a także 5) oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 8. Pełnomocnictwo musi zawierać zakres umocowania oraz winno być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. 10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w Rozdziale IX SIWZ, Zamawiający będzie oceniał łącznie. 11. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te powinny potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 12. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców. 13. Ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. 14. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem. 15. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach